40 x 40 virknes somas

Cinka maisiòi ir spçks izmantot citâs nozarçs, tâpçc viòi bauda ïoti plaðu zîmolu un satiekas ïoti maz mâjâs. Tie nodroðina pârtikas svaigumu, higiçnisku uzglabâðanu un stiprina produktus pret ârçjiem faktoriem.

Vivese Senso Duo Shampoo

Katra perfekta dâma labi pazîst vakuuma maisiòus, jo tie ir ïoti izmantojami un noderîgi daudzâm ikdienas aktivitâtçm. Pirmkârt, ðie maisi tiek izmantoti pârtikas uzglabâðanai. Tie ir izturîgi un izturîgi pret bojâjumiem, pateicoties kuriem tie ilgu laiku saglabâ pârtiku. Râvçjslçdzçju somas aizver praktisku un spçcîgu satura aizvçrðanu, pateicoties kurai nav pieòemts iespçjamais piesâròojums vai gaiss, kas var paâtrinât pârtikas produktu sabojâðanu. Somas ir ideâli piemçrotas vaïçju produktu, piemçram, putraimu, sausiòu, þâvçtu garðaugu vai lapu tçju uzglabâðanai.

Pârtikas ievieto vakuuma maisiòâ saglabâ savu smarþu, kas neizplûst. Ievietojot svaigus dârzeòus un produktus, ir vçrts saglabât to aromâtu un smarþu, dodot tiem nelielu maisu. Pateicoties filmas caurspîdîgumam, uzreiz ir zinâms, kas ir sasniegts centrâ.

Ja maisiòi tiek izmantoti pârtikas iesaldçðanai, ir vçrts rakstît uz folijas, ko meklç iekðâ. Tas ïaus vieglâk atrast konkrçtu produktu pçc sasalðanas nedçïâm, kad ir ïoti svarîgi novçrtçt, kas ir ekstrahçts maisâ (saldçta pârtika bieþi izskatâs lîdzîga, piemçram, saldçti garðaugi vai saldçti pelmeòi, ja nezinâm, kas ir pildîjums. Ar vakuuma maisiòiem ir viegli sadalît saldçtus çdienus, jo folija neizlauþ vai nesasalst pârtikâ, ja tas ir parasts plastmasas maisiòð.

Putekïu somas tika izmantotas arî kulinârijas kultûrâ. Tajâs var pagatavot, aplaupît vai mîklas, tâpçc katram amatieru pavâram ir jâbût labas kvalitâtes maisiòu komplektam privâtajâ virtuvç (un pretçjâ izmçrâ.

Râvçjslçdzçji ar râvçjslçdzçjiem ir atraduði arî pielietojumu pretçjâs vietâs. Ikdienas uzturçðanâ tâs tiek pievienotas kâ droðs iepakojums, piemçram, ja mçs nevçlamies, lai kaut kas bûtu slapjð. Maisiòu kopums ir arî neatòemama ceïotâju sîkrîka - pirms ieejas plaknes lîmenî, jums ir droði jâiepilda visi ðíidrumi (kosmçtika, zâles uc, kas ir noderîga tiem paðiem maisiòiem, ko mçs cenðamies virtuvç.

Liela vakuuma maisiòu priekðrocîba ir to zemâ cena un iespçja izmantot ðo mâkslu vairâkas reizes. Atkârtotas izmantoðanas plânâ maisiòu rûpîgi jânomazgâ. Iepakojumâ jâbût informâcijai par to, vai somas var mazgât trauku mazgâjamâ maðînâ.