6 kodols dators

Citiem darbîbas veidiem jâbût daþâdiem specializçta datortehnikas veidiem.

Mçs runâjam ne tikai par datoriem, kuri mûsdienâs ir vajadzîgi vçrtîbai jebkurâ uzòçmumâ, pat ðajâ nelielajâ viena cilvçka biznesâ, kâ arî par daudz profesionâlâm iekârtâm, par kurâm liecina fiskâlie kases aparâti. Jebkuras elektroniskâs ierîces veiksmei ir ieteicams atpazît tirgu pirms pirkðanas un uzzinât, ko tas mums var piedâvât. Liela konkurence ïauj daþâdiem uzòçmumiem nodroðinât tâdu paðu vai ïoti lîdzîgu aprîkojumu par pilnîgi atðíirîgâm cenâm. Tâpçc mums vajadzçtu meklçt pârdevçjus, kuri var piedâvât labas ierîces, bieþi un prestiþas kompânijas, par sliktu naudu. Fiskâlâ printera cena tiek pieòemta no tûkstoð lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu. Pirms pçrkat, jums joprojâm ir jâdomâ par to, kâda mçbele - kâdi parametri un uzdevumi mums ir vajadzîgi raþoðanai. Piemçram, citiem pârtikas kasetnçm bûs nepiecieðams pârtikas preèu veikals, citi - aptiekai un citi - pakalpojumu pârdoðanai. Daþâs situâcijâs ir vçrts arî izvçlçties otrâs iekârtas vai kases aparâtus, kas sadarbojas ar datoriem. Pârtikas veikala panâkumos ir vçrts ieguldît kabatâ ar svîtrkoda lasîtâju. Faktiskais printeris aptiekai arî ðíiet efektîvs risinâjums. No sçrijas, pârdodot nelielu skaitu pakalpojumu, nav nepiecieðams ieguldît otrajâ ierîcç - vienkârði viegls un vâjð kases aparâts. Skaïruòu cenas, lîdzîgi kâ citâs elektroniskâs ierîcçs, vçlas ceïu, lielumu, funkciju skaitu. Vienkârðas un mazas ierîces parasti bûs pieejamas no tiem cietajiem un cietajiem, kas satur specializçtu programmatûru. Pirms pirkt un atrast pârdevçjus, kas piedâvâ zemâkâs cenas, ir labi zinât tirgu, taèu ir arî vçrts rûpîgi apsvçrt, vai jums ir nepiecieðams daudz smagas (un tâdçjâdi dârgâkas ierîces. Pçrkot datorus, telefonus, kases aparâtus vai citas ierîces, jums jâzina, ka ir svarîgi tos iekïaut kampaòas izmaksâs.

Ceïojumâ ir jârada fakts, ka daþas ierîces var iekïaut tikai amortizâcijas izmaksâs, jûs nevarat atskaitît visu pirkuma summu vienlaikus. Kases aparâtu gadîjumâ ir vçrts zinât, ka jûs varat saòemt lîdz 90% no to pirkumu izmaksu atlîdzinâðanas.