Adas apicrbu radoma rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði saistoðajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika mazâkajâ elementâ, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To vçrtîba ir balstîta uz pilnîgi atvçrtiem un delikâtiem audumiem ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk tika pieskaòoti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas bija pilnîbâ tamborçti. Viòus cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar visiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavota tieði ðai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât vairâki apìçrbi no visdaþâdâkajâm kolekcijâm tika izsolîti. Lielie ienâkumi no ðîs pârdoðanas tiks definçti kâ bçrna tuvâkâ mâjvieta. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un piemçrotas darbîbas. Viòas darba devçjs vairâkkârt ir sûdzçjies par mûsu produktu pârdoðanu, un pçc tam, kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums savâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta noliktavâs jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt datoru, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, kas atðíiras no stacionârajiem veikaliem.Mûsu apìçrbu zîmols ir vientuïð viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Perfekta pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudz interesantâko drçbnieku, drçbnieku un dizaineru. Jebkurâ konkrçtajâ periodâ zîmols veido kolekcijas, palîdzot lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, tas vienmçr ir pirms veikala sâkuma, tie, kuri vçlas no rîta ierasties garâs rindâs. Ðîs kolekcijas ir tajâ paðâ dienâ.Ðî darba produkti no daudziem gadiem priecâjas par klientiem, arî stûrî, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un to, kas ir iekïauts tajâ, ka gleznas ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa