Akvarija ledus apgaismojuma izvcle

Apsverot, ka konkrçta dzîvokïa apgaismojums ir ïoti nozîmîgs. Pirmkârt, uzmanîba tiek pievçrsta lampu kalpoðanas laikam, vçrtîbai un ekoloìiskajam aspektam. Tomçr nedrîkst aizmirst par konkrçta veida apgaismojuma komfortu, kas ir ne mazâk svarîgs. Daþreiz pat dzîvo vissvarîgâkais, ja modelis darbosies ar izvçlçto apgaismojuma modeli.

Ir vçrts apsvçrt, vai luminiscences spuldzes var pârbaudît, ja, piemçram, izvçlaties ierîkot biroja telpu. Galvenajâ brîdî tas noteikti beigsies acîs, ka ðie lukturi spîd ïoti ilgu laiku sadursmç ar vecajâm spuldzçm. Bet to enerìija var iet daudz âtrâk, ja tâs bieþi tiek ieslçgtas un izslçgtas. Tâpat neaizmirstiet par stroboskopisko efektu, kas ir îpaði apgrûtinoðs acîm.

Turklât jâatceras, ka luminiscences spuldzes, lai gan tâs ðíiet ekoloìiskas, nav îsti. Tas ir saistîts ar to, ka mûsdienîgajâ dzîvsudrabâ viòiem ir daþâdas toksiskas vielas, kas ir ïoti kaitîgas, tâpçc ir vçrts apsvçrt, vai ieguldîjums ðâdâ apgaismojumâ ir pareizais risinâjums. No ðî brîþa un sâkuma ir vçrts analizçt arî jaunu apgaismojuma veidu piedâvâjumu, lai izvçlçtos to, kas tiks izmantots diezgan labiem tehniskajiem parametriem, un tajâ paðâ laikâ tas nebûs slikts veselîbai vai dabiskajai videi.

Protams, parastajâm spuldzçm ir arî trûkumi. Pirmkârt, viòi jau izdeg, bet to izmçrs kïûst ïoti karsts. Ja tie ir ieslçgti, tie iekasç paðreizçjo akciju, tâpçc, kad ir svarîgi pamanît, var izvçlçties atbilstoða apgaismojuma izvçli ar tâlredzîgu apgaismojuma produktu analîzi. Tikai modernâ izeja bûs pietiekami spçcîga, lai atrastu tâdas lampas, kas atbilst vajadzîbâm, kas saistîtas ar konkrçtâ dzîvokïa izmantoðanu, un darbîbâm, ko tâ visbieþâk veic tajâ.