Angiu matu modelcdana

Mans brâïameita ir ârkârtîgi mîlçjis spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ un íemmçt, to darot. Tas ir tik ïoti iesakòojies, ka, lai padarîtu visu izskatâs skaistu, vienu pîti var veikt divpadsmit reizes, katru reizi çdot matu aksesuârus vai nostiprinot tos. Visvairâk viòus slçpj skolas mâksla un veidoðanâs. Viòas nesenâ loma kâ princese Dþoker bija viegla un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis pilnîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un vçlreiz. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda pârkodçðana papildus to modelçðanai. Viòa izskatîjâs jauka kâ îsta karaliene. Bet, kad viòa paliek aristokrâtijâ, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Nesaskaroties ar tagadni, ka raþoðanas uzsâkðanas sâkumâ jau ir pagâjis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîts uzskats, un viòas runâ tas bija brîdis, nekas lîdzîgs "nieeee, es acîmredzot nevçlos, jo es neatceros princese, ko viòas kalpone ir ïoti." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, saliekot matus vaïçju koku. Jo, protams, kâ jau iepriekð es rakstîju, mums tagad ir prasme uzvilkt matus, tâpçc tas vienlaikus bija îpaði labi. Viòas mâte, no vienas puses, man bija gatava ar vçl vienu minûðu laikâ.

Pârbaudiet matu klipu piedâvâjumu