Angiu poiu lapu tulkotajs

Teksta tulkojums pats par sevi ir vientuïð. Ja mçs vçlamies tulkot tekstu, mums ir jâòem vçrâ ne tikai "apgûtie" vârdi un çdieni, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas tik îpaðas katrai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta angïu valodas tekstu, nerada to tikai "akadçmiskâ" veidâ, bet izmanto savas unikâlas tendences un pievienotâs idiomas.

BioretinBioretin - Atjauniniet âdu bez sâpçm un dârgas procedûras!

Saskaroties ar to, ka globâlâ interneta tîkla darbs parasti ir vçl lielâks, bieþi tiek parâdîta nepiecieðamîba veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Piemçram, tîmekïa vietne, ar kuru mçs plânojam ierasties uz lielâku saòçmçju skaitu, mums tas ir jâdara vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un savâ stilâ, jums ir jâtiek galâ ne tikai ar spçju tulkot, bet arî ar tendenci izteikt savus uzskatus un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kad tas sagaida îstenot? Tulkosim jebkura angïu valodas tîmekïa vietnes saturu Google tulkotâja pakalpojumam. Kamçr tiks saglabâts raksta vispârçjais jçdziens (mçs uzminçsim to, ko konkrçtâ vietne ir, teikumu loìiskâ secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tâpçc tas ir tikai tâpçc, ka Google tulkotâjs iztçlo izvçlçto rakstu par patiesîbu "vârdu vârdam". Tâpçc uzòçmçjdarbîbâ mums nav jâpaïaujas uz profesionâlas, daudzvalodu tîmekïa vietnes rakstîðanu, pamatojoties uz to. Tâtad tulkotâja tîmekïa lapâs îsâkâ nâkotnç cilvçks neaizstâs maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçka. Vienîgais, ko viòð zina, ir darît to saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas tiek pârnesta uz izvçlçto programmçðanas valodu. Tâpçc pat labâkie teksta tulkoðanas lietojumprogrammas beidzas aiz profesionâliem web tulkotâjiem un tikai, ka tas vienmçr bûs klât. Ja kâdreiz ir uzlabots rîks, kas aprîkots ar loìisku un abstraktu "domâðanu", tad tâ bûs mûsu civilizâcijas ietekme. Apkopojot, labo tulkotâju mâcîbu projektâ jums ir jâizveido atbilstoðâs didaktiskâs iespçjas, kas ne tikai mâca tulkojumus „vârdiski vârdiem”, bet arî atbalstîs domu par abstraktu izpratni par konkrçto valodu.& Nbsp;