Astooi dzirnavioas

Wilk ir datu ierîce visu veidu produktu, piemçram, gaïas, cûkgaïas tauku vai maizes, kas tiek piegâdâtas uz burgeriem, gaïas bumbiòâm un desâm, darbinâðanai. Tâs attçls atgâdina tradicionâlo gaïas maðînâ, ko katra dâma iet caur savu virtuvi. Vilku maðînai ir kustamas darba daïas, un viòam kalpojoðai sievietei ir îpaðs drauds ðai kâjâm. Ir jâievçro veselîbas un droðîbas noteikumi, lai ðîs iekârtas pârvaldîba nebeidzas negadîjumâ.

Lai darbinâtu ðo iekârtu augos, jums ir jâbût vismaz 18 gadu vecumam un jâpabeidz ik daþas profesionâlâs izglîtîbas iestâdes konkrçtâ nozarç vai citas kvalifikâcijas, lai uzrakstîtu profesiju. Jums vajadzçtu bût un bût labâ veselîbâ un ðai sanitârajai grâmatai. & Nbsp; Ârsts, kuram jums vajadzçtu doties, izlemj. Lai darbinâtu ierîci, tai jâvalkâ piemçrots aizsargapìçrbs, bet tas nedrîkst bût izgatavots no dabiskiem elementiem, piemçram, nepabeigtâm piedurknçm vai kaklasaites. Tas nav saistîts arî ar rotaslietas vai galvas pârklâðanu, sievietçm ir jâatceras, ka viòi nedrîkst strâdât ar ilgi lakotiem nagiem.Lai to varçtu izòemt no maðînas, vispirms sagatavojiet palîgierîci materiâlu uzglabâðanai, pçc tam uzmanîgi izlasiet ievieðanas dokumentâciju un informâciju par ierîèu darbîbu. Tad personai ir jâplâno konkrçtu darbîbu veikðanas secîba un jâpârbauda stacijas instrumentu un apgaismojuma tehniskais stâvoklis un jo îpaði elektriskâs iekârtas stâvoklis.Ðodien vilki ir nepiecieðami visos restorânos, lielveikalos vai masveida uzturâ. Plaðs produktu klâsts un izdevîgas cenas padara mûs plânus, ko vçlaties. Polonizçtais nosaukums ir gastronomisks griezçjs.Jums jâdomâ par vilka tîrîbu. Es runâju par iekârtas pastâvîgu tîrîðanu (katru reizi pçc darba veikðanas, kad un kâ tas tiek apkalpots. Tas darbojas galvenokârt darba droðîbai. Naþi ir pakïauti sistemâtiskai uzraudzîbai, kas bûtu jâpilnveido un, ja nepiecieðams, jânomaina. Tas viss bûs noderîgs labâkam un atbildîgâkam darbam.