Atkaribu veidodanas veidus veidiem

Daþi cilvçki ðíiet kïûdaini domâ, ka jaunas atkarîbas formas attiecas tikai uz neierobeþotu psihoaktîvo vielu patçriòu. Tomçr miljoniem cilvçku pastâvîga atkarîba no datora tîkla ir kïuvusi par pastâvîgu îpaðumu. Interneta atkarîba ir pastâvîga tîmekïa vietòu pârlûkoðana un regulâra darbîba daþâdos sociâlajos tîklos. Tas liek lietotâjam ne tikai de-stress (ar atdalîðanos no ikdienas dzîves problçmâm, bet arî izpilda savu darbu reâlajâ realitâtç.

Ðî parâdîba joprojâm ir salîdzinoði jaunaBieþi vien atkarîba no interneta izraisa traucçjumus psihoterapeitiskajâ klasç un vâjina savstarpçjâs komunikâcijas spçju un indivîda ekonomisko formu. Lai gan interneta atkarîba joprojâm ir relatîvi paðreizçjâ parâdîba Polijâ un joprojâm trûkst naudas, lai finansçtu nopietnas ðîs slimîbas izpçti, tâs uzskata, ka visi dati ir par ðîs lielâs parâdîbas milzîgo apjomu. Patoloìisko problçmu ârstçðana ar virtuâlo pasauli ir lîdzîga citu atkarîbu ârstçðanai. Pirmais solis ir apstiprinât interneta resursu ïaunprâtîgu izmantoðanu. Tad jums ir jâcenðas ierobeþot WWW karðu izmantoðanu.

Ko pacienti dara?Mçrenîba pastâv visâs dzîves jomâs. Ðajâ gadîjumâ atkarîba tiek izmantota, ja aizveras veselais saprâts. Laika attiecîbu proporcionâlâs psiholoìiskâs sekas, kas saistîtas ar interneta kartçs pavadîto laiku, ir neverbâlâs un verbâlâs komunikâcijas traucçjumi un depresija, ko izraisa interneta pieslçguma trûkums. Atkarîgie cilvçki sistemâtiski izstâjas no sociâlâs dzîves. Viòu pastâvçðanas veids ir iedomâtâ virtuâlâ pasaule. Viòa neaizmirstamie resursi pilnîbâ prasa laiku, reizçm traucçjot dabisko atpûtas ciklu un apsvçrumus. Tas ir diezgan kaitîgs sievietçm narkomâniem, jo tas arî rada dabisku hormonu, glikozes un citu svarîgu vielu normâlu koncentrâciju vielas sistçmas normâlai darbîbai. Interneta atkarîba sniedz darbiniekiem tuvâk visu vecumu. Tâpçc viòam ir jâkontrolç bûvniecîbâ pavadîtais laiks, lai viòð nekïûtu par neto alkoholu no parastâ interneta lietotâja.