Bcrnu attistibas pctijums

Interneta industrijas tirgus ðajâs desmitgadçs ir pastiprinâjies. Tehnoloìiju attîstîba ir spiesta uzòçmumus izmantot inovatîvus risinâjumus privâtajâs pozîcijâs. Tas deva lielisku iespçju attîstît efektivitâti, samazinât izmaksas un to, kas tajâ ir, lielâku ietekmi. Mçs esam parâdâ uzòçmçjdarbîbas attîstîbai zinâtnes attîstîbai.

Jau deviòpadsmitajâ gadsimtâ rûpnieciskâ revolûcija cilvçcîbu uzsâka uz jauniem ceïiem. No pçdçjâs reizes katra ekonomikas nozare ir savstarpçji saskaòota. Paðreizçjâ barîba tika piegâdâta rûpnîcâm, kas radîja vçl vienkârðâkus produktus, kas agrâk bija tikai viòu dizaineru cilvçki. Ieroèu rûpniecîba mûsu civilizâcijas vçsturç bija diezgan draòíîgs, bet neapðaubâmi uzsâka jaunu zinâtnisko pieredzi. Valstî datorizâcija, automatizâcija un datorizâcija ir katra raþoðanas uzòçmuma paðreizçjais un sâkotnçjais elements.

Maðînu izstrâde nozîmçja, ka daudzi no tiem ir paredzçti konkrçtam risinâjumam. Speciâlisti izstrâdâ programmatûru raþoðanas uzòçmumiem, pamatojoties uz esoðajâm metodçm, bet pielâgojot klientu vajadzîbas. Ðo valstu process ir îpaði ðobrîd: dizains, programmu izstrâde, testçðana un pielietoðana. Iespçjams, tie nav pilnîgi definçta darbîbas sistçma, jo tâ ir atkarîga no konkrçtas maðînas izmantoðanas.

Ðâdu izeju priekðrocîba, iespçjams, ir tâs turpmâkâ iespçjamâ modifikâcija. Ja mçs vçlamies paplaðinât mûsu uzòçmuma darbîbu, mçs varam paplaðinât savu programmu ar speciâlistu piemaksu, pielâgot tâs papildinâjumu vai vienkârði palielinât atseviðíu elementu efektivitâti.

Ir daudz, lai ârstçtu iepriekð minçtos, kvalificçtos cilvçkus vai uzòçmumu, kas atbalsta programmatûru. Tâ atpazîs to paðu estçtisko un precîzo koda modifikâciju problçmu vai kïûmju gadîjumâ. Turklât, joprojâm ir liela atbilde uz situâciju. Labs speciâlists ir signâls par maðînas pozitîvu pacelðanu. Var izrâdîties, ka viena neliela izmaiòa ir pietiekama, lai diametrâli mainîtu raþoðanas lînijas veidu.

Kâ redzams, metode ir cieði saistîta ar cieðu civilizâciju. Varçtu uzdot jautâjumu: vai viòð izbçgt no brîniðíîgâ cilvçka? Tomçr atbilde uz ðo jautâjumu ir jâmeklç perspektîvâ. Tomçr ir skaidrs, ka nozare bez cilvçka faktora nevarçs sekot attîstîbas ceïam.