Biznesa dokumenti

Motion Free

IT programmas biznesa vadîðanai ir pârâk liels uzdevums, lai efektîvi palîdzçtu jûsu uzòçmumam ar cieòu un izaugsmi. Dekorçti izvçlçtu moduïu secîbâ, tie atvieglo pârvaldîbu, tostarp uzlabojot pieeju konkrçtiem pakalpojumiem, domâjot par tiem, arî izvçloties stabilus un zemus uzòçmumu râdîtâjus.

Pçc pirkuma klients saòem standarta, universâlu programmatûras versiju. Darba pielâgoðanas process jûsu uzòçmuma lietâs ir piemçrots, lai risinâtu sistçmas optimâlu pielâgoðanu.

CDN XL ievieðana notiek vairâkos posmos. Viòu kurss tiek piemçrots konkrçta uzòçmuma lietâm, tâpçc svarîgs solis, pirms ievieðanas analîze, ir specializçtas ievieðanas firmas izpratne par klienta problçmâm un vajadzîbâm. Ðajâ stadijâ tiek noteiktas arî galîgâs izmaksas. Nâkamie posmi ir tehniskâ instalâcija ar pirmo programmas konfigurâciju, tâs testiem un darbinieku apmâcîbu. Ðajâ laikâ vienmçr tiek ieviestas jaunas zinâðanas, tâdçï tiek òemts vçrâ laiks, kas nepiecieðams jaunu programmatûras ielâpu piemçroðanai.

Ðajâ posmâ produkcijas versijâ programma sâkas ar labojumiem, sâkotnçjo preèu stâvokïa ievieðanu, darbuzòçmçjiem, maksâjumiem un kontiem. Kopð tâ laika klienta darbinieki paðlaik strâdâ pie jaunâkâs programmatûras, un viòiem vienmçr ir nepiecieðams atbalsts, jo pârmaiòas vienmçr rada mazliet stresu un nepiecieðamîbu ieviest jaunas programmatûras formas, pirms pozîcija par to izskatâs kâ ikdienas darbîba un viss stabilizçjas. Jûs varat arî atvieglot darbu ar individuâlajâm prasîbâm. Visbeidzot, sâksies pçdçjie elementi, kas nodroðina droðîbas politiku - piemçram, ierobeþojot atseviðíu klientu piekïuvi noteiktiem programmatûras segmentiem krâpðanas ierobeþoðanas sistçmâ.

CDN XL programmu ievieðana, atðíirîbâ no vienkârðas instalçðanas, ir procesa pilnîga uzòçmuma programmas versijas pielâgoðana, jo tâ tiek turpinâta kâ daïa no îstenoðanas lîguma un palielina izmaksas, kas saistîtas ar îstenoðanas jomu.