Buvniecibas uzocmuma attistibas perspektivas

Grûtniecîba, laimîgs dzemdîbas un vçlâk bçrnu audzinâðana ir sievietes pozitîvâkie posmi. Nâkamâs mâtes gaida dienu, kad dzirdçs augïa sirdsdarbîbu. Viòiem ir zîme, ka bçrna attîstîba norisinâs tîrâ virzienâ, un jauka veidâ apzinâs, ka viòi ved mûsu mîïoto pçcnâcçju zem sirds. Dârgâs nâkotnes mâtes, neuztraucieties, ja pirmâ ultraskaòas laikâ ârsts nedzirdçja jûsu bçrna sirdsdarbîbu. Augïa attîstîbas sâkumposmâ pârmaiòas ir ïoti daudz, praktiski no dienas, un pirmo sirdsdarbîbu ir iespçjams saprast jau 21. grûtniecîbas dienâ.

Sâkumâ bçrna sirds nav lîdzîga mums zinâmam orgânam. Augïa attîstîbas sâkumposmâ ir tikai tâda veida caurule, kas sûknç asinis. Tikmçr, ap 14. grûtniecîbas nedçïu, bçrna sirds bûs pietiekami liela (kopumâ 6 mm, ka tâ bûs pietiekami stipra, lai noteiktu tos ultraskaòas meklçjumos. Diemþçl joprojâm bûs pârâk mazs, lai novçrtçtu tâs pareizu attîstîbu. Lai pareizi novçrtçtu bçrna sirds attîstîbu, ieteicams pagaidît lîdz aptuveni 20 grûtniecîbas nedçïai, kad nedzimuðâ bçrna sirds sasniedz 20 mm lielumu.

Runâjot par sirdsdarbîbu, tas bûs vçl gandrîz 11 grûtniecîbas nedçïas, bet tikai ar specializçtu iekârtu palîdzîbu, lai apstrâdâtu asins plûsmu uz skaòu. Un pareiza sirdsdarbîba, saglabâjot stetoskopu, ir papildus tikai pçc 18 grûtniecîbas nedçïas ðíçrsoðanas. Ir vçrts gaidît ðo faktoru - jûs nekad neaizmirsîsiet savu nâkamâ bçrna pirmo sirdsdarbîbu.

Grûtniecîbas laikâ augïa asinis nesasniedza bçrna plauðas. Tajâ laikâ bçrna jaunattîstîbas struktûrai bija zîme, ka vçl nav pienâcis laiks brîvai elpoðanai, bet gan koncentrçties uz svarîgu orgânu attîstîbu. Tâdçjâdi bçrna sirds bûs pilnîbâ attîstîta dzemdîbu sezonâ. Ar ðo elementu vienmçr varçsit klausîties augïa sirdsdarbîbu. Viss, kas Jums jâdara, ir viegli uzlikt auss pret bçrna krûtîm.