Central isez 300 putekisuccjs

Vai esat nervozs par savu portatîvo putekïsûcçju? Vai tas ir neiespçjami, skaïi, neefektîvi papildus neçrtai gaumei? Uzstâdiet centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu. Paðreizçjâ sistçma ir patîkamâka par vidçjo putekïu sûcçju un prasa izveidot piemçrotu instalâciju, savukârt jaudas aspektos tas ir daudz veselîgâks ar tradicionâlajiem putekïsûcçjiem.Svarîgs centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçmas elements ir centrâlâ persona, kurai ir dotas stingras caurules.

Tie ir izgatavoti uz iesûkðanas ligzdâm.Centrâlâ vienîba ir reìistrçta garâþâ vai saimniecîbas telpâ. Jebkurâ gadîjumâ tam vajadzçtu bût ârpus dzîvojamâs mâjas daïas. Centrâlâ ierîce satur turbînu, netîrumu atdalîtâju un tvertni. Iesûkðanas ligzdas jâatrodas mâjas galvenajâs daïâs. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir viena vieta, lai apkalpotu visu mâjas stâvu. Putekïsûcçja ðïûtene ir elastîga un iekïaujas âtrâkajâ kontaktligzdâ. Tâ garums ir pieci lîdz piecpadsmit metri. Tâpçc pçdçjâ piemçrâ ir çrta izejas vieta un tinumu sistçma.Tomçr, lai centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma darbotos pareizi, gan izstrâdâjot, kad un kâ iekârta jânodod pieredzçjuðiem darbuzòçmçjiem. Pateicoties tagadnei, mçs varçsim garantçt, ka plâns darbojas nevainojami, un tajâ paðâ laikâ mçs ietaupîsim naudu, jo caurumus veiks montâþas komanda, jo vâjâkas bûs instalâcijas izmaksas.Ðo uzstâdîðanu joprojâm var veikt çkâ, kurâ jau atrodas ventilâcijas kanâlu korpuss.Jâatceras, ka centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas centrâlâ daïa palielinâs tikai tad, kad mçs beidzam apdares darbus telpâs, kâ arî pirms iepazîðanâs ar mâjsaimniecîbu. Kad mçs ieliekam pârâk maz iesûkðanas ligzdas, ðïûtene, iespçjams, nenâk cilvçku telpâs. Jâatceras arî, ka T-savienojumi jâuzstâda atbilstoði gaisa plûsmai. Uzstâdîðanas plâksnçm jâatbilst apmetumam, ðâdâ gadîjumâ sûkðanas ligzda atðíirsies no sienas. Centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðana ir jâaizver.

Visbeidzot, centrâlâs putekïsûcçju iekârtas reâlâ nozîmç ir luksusa izpausme. Tomçr tas notiek, lai atbrîvotos no spçcîga un trokðòaina standarta putekïsûcçja. Tas arî nozîmç, ka mçs nonâkam pie mûsu vietâm, un, pirmkârt, visi uzdrîkstas mûs glâbt.