Centralais tornado putekisuccjs 550

Modernie putekïsûcçji ir çdieni, kas ïauj mums tîrît, novçrðot nepiecieðamîbu manuâli tîrît grîdas un paklâjus. Tomçr putekïsûcçjs vienmçr ir grûts un nepatîkams darbs - galvenokârt tâdçï, ka ir nepiecieðams pacelties ar lielu putekïsûcçju, pacelot to no vienas vietas uz otru, un bieþi vien arî to augðâ. Kad jûs varat to pârvaldît? Centrâlais putekïsûcçjs var bût ideâls risinâjums.

Centrâlâ putekïsûcçja atbrîvo mûs no pârvietoðanâs no istabas uz smago ierîci - centrâlo vienîbu, kas nepieredzçjis gaisu, jo tâ atrodas parastajâ vietâ, îpaði pagrabâ vai garâþâ. Lai iztîrîtu telpu, vienkârði pieslçdziet sûkðanas cauruli pie kontaktligzdas, kas atradîsies robeþâ. Dzîvokïi ir arî galotnes, kas iet caur sienâm un grîdâm, kas saistîtas ar cauruïu centrâlo bloku, kas joprojâm ir uzstâdîti mâjas celtniecîbas laikâ. Vai tas nav tik vienkârði strâdât ar mâjsaimniecîbu? Tâpat nevçrtçjiet, cik kluss ir pçdçjais putekïsûcçjs - mums vairs nav jâuztraucas, vai jâuztraucas miega bçrnam vai traucçjot kâdu no grâmatâ esoðajiem iedzîvotâjiem.Ðî putekïsûcçja modeïa pirmajai vienîbai ir ievçrojams, vairâki desmiti litru putekïu tvertne un atlikuðie piemaisîjumi. Nav grûti secinât, ka tâs attîrîðana bieþi nav obligâta. Vienkârði iztukðo ðâdu konteineru ik pçc daþiem mçneðiem, kas ir vçl viens çrtîbas un arguments par labu centrâlajam putekïsûcçjam - kurð no mums mums patîk saraustît un ciest ar maza maisa maiòu vecâ putekïsûcçjâ?Ja vçlaties vienkârðot grâmatas un komfortu, centrâlais putekïsûcçjs noteikti ir lielisks risinâjums.