Daba laipni 6 planctas zeme chomikuj

Atmosfçra, t.i., plançtas Zemes apvalks, var bût populârs sprâdzienbîstamiem vai sprâgstvielâm. Sprâdzienbîstama viela tiek izskatîta gadîjumâ, ja tajâ nav sprâgstvielu, kas ïauj tajâ iekïaut daþus standarta produktus.

No otras puses, tas ir sprâdzienbîstams, ja ir gâzes vai putekïu elementi, kurus var uzskatît par sprâgstvielâm. Sprâdzienbîstama vide ir pazîstama arî kâ sprâdzienbîstama zona.Sprâdzienbîstamîbas zonu noteikðana ir balstîta uz klasifikâciju, kas pamatojas uz sprâdzienbîstamas vides iespçjamîbu un brîdi. Tâpçc mçs varam runât par uzliesmojoðâm gâzçm, miglas vai uzliesmojoðiem pâriem, vai par uzliesmojoðiem ðíidrumiem.

Gâzu, miglu un tvaiku, kas satur viegli uzliesmojoðus ðíidrumus, krâjumi ir trîs zonâs:- 0 zona - tâ ir telpa, kurâ pastâvîgi vai ilgstoði notiek sprâdzienbîstama vide, kurâ ir uzliesmojoðas vielas gâzu, miglas un tvaiku veidâ;- 1. zona - kurâ ðîs uzliesmojoðâs bâzes notiek tikai daþkârt, normâlas darbîbas laikâ, \ t- 2. zona - kurâ sprâdzienbîstama atmosfçra nenotiek normâlas ekspluatâcijas laikâ un ja tâ notiek - to maksâ îsu laiku.

Turpretim uzliesmojoði ðíidrumi izolç ðâdas zonas:- 20. zona - kurâ pastâvîgi vai uz ilgu laiku notiek sprâdzienbîstama vide uzliesmojoðu putekïu mâkoòa veidâ, \ t- 21. zona - ja normâlas ekspluatâcijas laikâ daþkârt var nonâkt uzliesmojoðu putekïu mâkonis;- zonu 22 - kurâ viegli uzliesmojoði putekïi mâkonis nesçþ normâlas ekspluatâcijas, un, ja ir - tas darbojas tikai uz neilgu laiku.

Sprâdzienbîstamo zonu raðanâs gadîjumâ îpaða uzmanîba jâpievçrð uzticîbas un darba higiçnas standartiem.