Darba filmu tulkotajs

Tulka darbs tiek virzîts uz lielo profesiju beigâm. Tas prasa galvenokârt visu valodu apguvi augstâ lîmenî, kâ arî daudzus kontekstus, kas izriet no tâs kultûras un vçstures. Tâtad, varbût, filoloìija ir viens no visvairâk mîïotajiem dzçrieniem humanitârâs zinâtnçs, bet faktiski tas prasa arî stingru prâtu. Tulkam jâdod doma, kas piedzimst virs sûtîtâja pçc iespçjas cieòâ ar citas valodas vârdiem. Kas ir tulkotâji, kas strâdâ ikdienâ?

Rakstiski un mutiski tulkojumi

Lielâkâ daïa tulkotâju strâdâ vai nu atseviðíi, vai caur tulkoðanas aìentûru, kas starpniecîbu starp darba devçjiem un tulkotâjiem. Divus svarîgus kritçrijus, izmantojot prizmu, kuru sagatavo tulkoðanas nodaïa, ir rakstîti un mutiski tulkoti. Pirmais no tiem noteikti ir vairâk populârs un prasa lielu precizitâti no tulkotâja vârda. Attiecîbâ uz îpaða rakstura izstrâdâjumiem, piemçram, ïoti specializçtiem dokumentiem, tulkotâjam ir jâdarbojas ar atbilstoðu nozares râdîtâju. Ðajâ nodarbîbâ tulkotâjam ir jâbût konkrçtai nozarei, lai es varçtu strâdât tekstu tulkoðanâ no konkrçtâ lauka. Vispievilcîgâkâs specializâcijas arî pieder pie zinâtnes par finansçm, ekonomiku vai IT.

Psorilax

Interpretâcijas maiòa ir sava veida izaicinâjums nevis tulkotâja prasmçm. Pirmkârt, ðis tulkotâjs prasa stresa spçku, tûlîtçjas reakcijas un spçju vienlaicîgi nozîmçt un klausîties. Sakarâ ar ðíçrðïiem ðâdos rîkojumos, pieòemot mutisku tulkojumu Krakovâ, vçrts piesaistît personai ar lielu kompetenci vai uzòçmumam, kam ir sava reputâcija tulkoðanas tirgû.