Darbinieku profilaktiskas parbaudes

Grûtniecîbas simptomi ir atðíirîgi. Samazinâs ìîbonis, pârmçrîgs vâjums, vemðana. Ir arî simptomi, kas pamatnç ir lîdzîgi katrai sievietei. Jûs saòemsiet pçdu un roku pietûkumu (îpaði vasaras kârtîbâ, smaganu asiòoðanu vai grçmas grûtniecîbas laikâ. Un, lai gan valsts vidû mçs necieðâm no ðî fakta: zâles grçmas ir plaði pieejamas, protams, grûtniecîbas laikâ, mçs baidâmies lietot jebkâdas zâles, atceroties, ka grûtniecîbas sâkumposmos katrs papildu zâles negatîvi ietekmç bçrna pareizu attîstîbu. Kâ ir iespçjams efektîvi un uzticami tikt galâ ar paðreizçjo neiespçjamîbu?

Kâpçc grûtniecîba tik bieþi ir grçmas? Tas ir iemesls progesteronam, kas veido endometriju, lai saòemtu apaugïotu olu, un vçlâk palîdz uzturçt grûtniecîbu. Tomçr ðî spçle arî atceras tâs kaitîgo ietekmi, proti, fistulçjoðo sfinkteru, kas aizver muti no barîbas vada uz kuòìi. Tas pats attiecas uz faktu, ka, atslâbinot kuòìa muskuïus (bagâtinâti ar sâlsskâbi un gremoðanas enzîmiem, kas vienmçr jâdodas no barîbas vada uz kuòìi un zarnâm, tas izceïas ar paplaðinoðâs dzemdes palîdzîbu un dodas atpakaï uz barîbas vadu. Un ðodien tas padara grçmas, kas sadedzina dzîvç un aiz krûðu kaula, skâba rûgta garða mutç un daþreiz pat vemðana.

Lai neitralizçtu gremoðanas simptomus grûtniecîbas laikâ, ðajâ gadîjumâ visaugstâkâ grçmas lietoðana, kas nav pieejama aptiekâ. Jums tikai jâapskata lietoðanas instrukcija vai jâpârliecinâs, vai farmaceits zina, vai narkotiku modelis ir papildus lietojams grûtniecçm. Tomçr, ja nevçlaties izmantot ðo narkotiku stilu, jûs varat sâkt daþus izmçìinâtus un pârbaudîtus mâjas aizsardzîbas lîdzekïus, lai karð ar grçmas. Tâdçjâdi tie efektîvi atvieglo ingvera grçmas simptomus (tâdus paðus panâkumus kâ ingvera cepumi un tçjas, kumelîðu, piparmçtru un linsçklu. Joprojâm ir laba stratçìija, kâ dzert svaigu, taukainu pienu.

Kâ jûs zinât, labâk ir novçrst nekâ izârstçt, tâpçc sniedziet atsauksmes par atsaukðanas rezultâtiem, kas veicinâs grçmas profilaksi:

dzeltens un zils siers,gâzçtie dzçrieni,taukaini, cepti, zaïi un pikantie çdieni,saldumi,kafija un melnâ tçja,spirts,cigaretes