Darbinieku uzturcdana

Viens no augstâkajiem cilvçka darbîbas elementiem mûsdienâs ir klimats, kâ arî tâs galamçría draudi pçc iespçjas efektîvâk. Viòð runâ ne tikai par to, ka ir privâts, bet arî par savu karjeru, kas mûs atbrîvo. Piemçram, mûsu mâjas bizness, mçs cenðamies panâkt, lai visas tâs klases darbotos efektîvi un ar mazâko laika zudumu. Ðâdos brîþos ir vçrts padomât par tehnoloìisko progresu un dârgajiem risinâjumiem, ko mçs izmantojam nâkamajâ dienâ.

Efektîva laika vadîba ir restorâna darbinieks, kas ir divreiz nozîmîgâka nekâ daþâs nozarçs. Restorâns sçþ uz paða cieòas un izskatu, sazinoties ar klientu, bet kâ ïoti sagatavots pakalpojums, ko apkalpo garðîgs çdiens. Pârtikas garða zaudç, un, kad mums tas ir jâparedz pârâk ilgi. Ir vçrts ieguldît parastajâ programmatûrâ, kas pilnveido visu mûsu virtuves loìistiku. Tâpçc ir jâapsver tâdas sistçmas kâ gastro posma programma. Ir arî mobilâ lietojumprogramma, kad un visi virtuâlie objekti ïauj jums pârvaldît savu biznesu ar labu kontroli. Tâs priekðrocîbas var pamanît âtri, pasûtot, kas automâtiski nonâk virtuvç bez viesmîïa iejaukðanâs. Atkarîbâ no ðî rîka konfigurâcijas, lai palaistu restorânu, mûsu pasûtîjumu ziòojumus var atklât ârpus. Kurjers, kas piegâdâ dzîvi pa tâlruni, uzzinâs par jauno kursu, pirms tas tiks izlabots un saòems pasûtîjumu. Saglabâjot skatuves, ir galvenais iemesls, kâpçc jums vajadzçtu ievietot daþas jaunas lietas vienkârðâ lielâ personâ, kas vada nelielu gastronomiju.

Ïaujiet klientiem izjust, ka viòi ir jûsu uzòçmuma galvenie varoòi. Parâdiet viòiem, ka viòi rûpçjas par savu klimatu un dod viòiem visu pârtiku âtrâk, nekâ iedomâties. Viss tiesîbaizsardzîbas process varçs sekot visam no telpas, pat blokâ. Katru elementu varçs analizçt - pasûtîjumus, ievieðanu, finanses, çdienus un papildu viedokïus. Uzòçmçjdarbîbas pârbaude ir mazâkâ problçma. Ne tikai klienti gûs labumu. Uzlabojot restorânu, darbinieki bûs îpaði apmierinâti. Rakstîðanas darbîbas patîkami aizstâv sevi nekâ jebkad agrâk. Ieguldot tehnoloìijâs, jûs apsteigsiet savus konkurentus.