Datoru drodibas audits

Sprâdziendroðas sistçmas ir sprâdziendroða sistçma, kurai ir seðas pamatdarbîbas. Tomçr, tâ kâ katrs rûpnieciskais uzòçmums ir jâapsver atseviðíi, nepiecieðamo darbîbu galîgo apjomu sauc par sprâdzienbîstamîbas revîziju. Svarîgi ir tas, ka íermenis, kas dzîvo paðâm ierîcçm, iekârtu fragmenti, kâ arî veseli, milzîgi raþotnes.

Standarta droðîbas sistçma ietver:

http://lv.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/

Briesmu identificçðana un novçrtçðana.Izstrâdât sprâdziena varbûtîbas riska novçrtçjumu un citu ieguldîjumu panâkumus arî pastâvçðanas posmâ.Sprâdzienbîstamu zonu noteikðana citu investîciju gadîjumâ, kâ iepriekð minçts, arî projektçðanas laikâ.Dokumenta izstrâde, kas aizsargâs pret sprâdzienu.Profilakse vai sprâdziena riska samazinâðanaJaunas sprâdzienbîstamîbas zonâs tiek pârbaudîta jaunu procesu iekârtu un piedziòu dzîvoðana un izvçle.Samazinot sprâdzienbîstamas vides aizdegðanâs avotus, izmantojot elektrotehniskos risinâjumus sprâdziendroðâ darbîbâ, kamçr mûsdienâs slçdþi, apgaismes íermeòi, kasetes un paneïi, kas atbild par kontroli, komutâcijas iekârtâm, droðîbas slçdþiem.Sprâdzienbîstamas vides samazinâðana, uzstâdot putekïu savâkðanas sistçmas, centrâlo putekïsûcçju un ventilâciju.Sprâdziena ietekmes ierobeþoðana lîdz droðam lîmenimSprâdziendroðîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdzienbîstamîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdziena atsaistîðanas sistçmas uzstâdîðana.

Sprâdzienbîstamas droðîbas sistçmas ievieðanas apjoms ir atkarîgs no raþoðanas iekârtas nozîmîgajâm vajadzîbâm. Nobeigumâ viòu vârdi, eksperti veic ATEX direktîvas darbîbas jomas iekârtu, iekârtu un halles sprâdzienbîstamîbas revîziju. Rezultâtâ tiek sagatavots pârskats, kurâ skaidri noteikti svarîgâkie apskatâmo telpu punkti. Ðis ziòojums ir pamats, lai noteiktu tâs sistçmas darbîbas jomu, kurâ tâ tiks îstenota konkrçtâ raþotnç.