Depresijas arstcdana poznan nfz

Depresija ir slimîba, kas izraisa vislielâko paðnâvîbas devu. Pasaulç nav nevienas citas slimîbas, un galu galâ, ko cilvçki tik bieþi òemtu no savas dzîves - pat galîgi slimi cilvçki neizmanto ðo eksistenci tik bieþi, cik cilvçki, kas jûtas dzîves sâpes un depresijas pavadoðo eksistenciâlo tukðumu.

Cilvçki, kas gûst labumu no depresijas, ir atbildîgi ne tikai garîgi (samazinâta paðapziòa, nemiers, enerìijas trûkums, bet arî somatiski: miega trûkums, apetîtes trûkums, nogurums, mazs spçks fiziskâm sâpçm. Depresija izraisa hormonu izvçli, kas mûsu sistçmâ izvçlas maìiski, un rada to koncentrâciju nepatîkamâ veidâ. Tâpçc sievietes depresijâ daþreiz kïûst ïoti grûtnieces vai bieþi arî dod viòiem matus. Tie nav labi, jo trûkst miega un pastâvîgi neapmierina. Ja mums apkârt ir tâdi cilvçki, viòiem jâiesaka doties pie ârsta. Ðâds speciâlists ir tâds speciâlists kâ Krakovas psihiatrs, kurð nosaka atbilstoðus antidepresantus. Varbût tad psihologs, kurð ieteiks atbilstoðu psihoterapiju depresijai. Daþreiz cilvçki, kas novçro klîniskâs depresijas simptomus blakus, nonâk neirologâ, lai gan tas nav ideâls veids.Cilvçki, kas ir nomâkti, nedrîkst atkârtoties, ka jaunie ir sliktâki, un tomçr viòi pietur. Tas tikai noved pie tâdas formas stâvokïa pasliktinâðanâs, kas pastâv depresijâ. Katrai nomâktajai sejai jau no paða sâkuma ir þçlums, ka tas dzîvoklî nerada konkrçtus uzdevumus. Depresijas galvai ir noþçlojamîba, ka tâ ir zaudçjusi visus tâs cilvçkus. Tâpçc, pateicoties viòai, ka viòas liktenis nav nekas un ka viòð ir komandâ "nâk uz augðu", mçs radîsim ðâdu lomu lielâku impotenci. Tâ vietâ ir efektîvs paziòot, ka mçs ceram uz dzîðanu. Tajâ paðâ laikâ jums jârîkojas, proti, jâierosina daþâdi problçmas risinâjumi. Depresija ir jâizmanto kâ veselîbas problçma, tâpat kâ pneimonija - tâ pati par sevi netiks izlaista, jums jâdodas uz palîdzîbu.& Nbsp;