Digitalais mikroskops 800x

Darbîbas mikroskopi tiek izmantoti, lai izveidotu operâcijas, kurâm ir nepiecieðama precîza darbîba îsajâ darbîbas jomâ, un tâpçc viòi tagad ir atraduði pielietojumu medicînas procedûrâs oftalmoloìijas, zobârstniecîbas, otolaringoloìijas un neiroíirurìijas nozarçs. Darbîbas mikroskops pçc tam nav tikai standarta papildinâjums mikroskopiskiem testiem, ko izmanto tikai attçla palielinâðanai, bet arî iekârtas, kas palielina attçla stereoskopiju un lauka dziïumu. Cita starpâ tiek izmantoti darba mikroskopi mikrokirurgijâ, kas nosaka íirurìisko metodi ârstçðanai ïoti mazâs anatomiskâs struktûrâs. Daþi íirurìiskie mikroskopi, kas tiek izmantoti mikrosíirurìiskajâs operâcijâs, izmantojot iebûvçtu kameru, arî ïauj precîzi dokumentçt ârstçðanu.Modernie íirurìiskie mikroskopi ir sareþìîta íirurìiskâs optikas mehâniska apturçðana, bet pçdçjâ paaudze ir aprîkota ar koaksiâlo ksenona apgaismojumu, autofokusu, autobalizâciju un varioskopu. Daudzi mûsdienîgi risinâjumi, kas tiek izmantoti jaunâs paaudzes ekspluatâcijas mikroskopos, samazina risku kïûdîties bîstamo darbîbu laikâ, kas ietaupa veselîbu vai ilgumu. Citi darbîbas mikroskopi tiek pilnîbâ automatizçti, un to parametrus var sinhronizçt ar operatora ekspluatâcijas tehnoloìijâm, kas darbojas mikroskopa ierîcç neiroíirurìiskâs procedûras laikâ. Mûsdienâs zinâtnieki spekulç, ka nepârtrauktais mikroskopijas pieaugums ïaus uzsâkt nanotehnoloìiju attîstîbu, kas nâkotnç iegûs plaðu lietoðanu.