Elektrikas darba piedavajumi

Daudzi cilvçki neapzinâs paðreizçjo situâciju, ka elektriía darbs ir delikâts un arî nav viegls. No ðiem veidiem, jo ir atkarîga daudzu sociâlo çku un darba vietu lietotâju droðîba.

Attiecîgie dokumentiVienmçr pirms darba sâkðanas jums ir jâsagatavo dokumenti par to, kura diena, iespçjams, bûs kâda veida droðîba. Mçs varam pârliecinât jûs par to, kâ droðîbas pasâkumu izvçle ietekmç konkrçtâs çkas lietoðanas droðîbu.

Tâtad, kad viòð sagaidaCilvçkiem, kas ir noraizçjuðies par droðîbas izvçli, jâveic tabulas, kurâs tiks noteikta cita informâcija:- kabeïa un droðîbas izvçle, un tajâ:* raksturîga jauda,* jaudas koeficients,* strâvas aprçíinâðana,* adekvâtas droðîbas veids,* atlasîtâ kabeïa veids,* kabeïa ilgstoðâ slodze (parasti saskaòâ ar raþotâja norâdîjumiem, \ t- sprieguma kritums (paðreizçjos tâdos datus kâ: lînijas garums, procentuâlâ sprieguma kritums,- un automâtiska izslçgðana (un tajâ ir ðâdas iespçjas: îssavienojuma strâva, îssavienojuma cilpas pretestîba.Vârdu sakot, vissvarîgâkais informâcija par droðîbas izvçli ir atrodama dokumentos.

Svarîgs jautâjumsIr ârkârtîgi svarîgi òemt vçrâ visu svarîgâko informâciju, jo jebkâdu problçmu gadîjumâ mçs varam izmantot iepriekð sagatavotos datus. Daþâdu mâju tipu gadîjumâ var izrâdîties, ka ðâdi dokumenti ir izgatavoti no zelta.

Doma ir veidsPersonai, kas sagatavo ðâdus tekstus, jâbût labai kvalifikâcijai. Bet pçdçjâ nodarbîbâ tas ir piedâvâjums veidot dokumentus un apstiprinât tos ar savu vârdu. Otrajâ gadîjumâ ðâdi gadîjumi ir nelikumîgi. Ir vçrts pârbaudît to cilvçku dokumentus, kuriem patîk izvçlçties droðîbu tajâs mâjâs, kurâs tiks òemti vçrâ viòu darbinieki.