Enova dms

Enova programmatûru izveidoja profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji gadu gaitâ ir noguruði strâdâjuði, lai izstrâdâjums bûtu pilnîgs. Viòu pilnîba ir vairâku gadu cieða piekriðana ar vîrieðiem, kuri var sadalît lîdz pat divdesmit èetru stundu atbalstam septiòas dienas nedçïâ. Visi klienti tiek izmantoti individuâli. Draudzîga un cieða sadarbîba ir ïâvusi attîstît programmatûru, lai tâ kïûtu vçl skaistâka un praktiskâka, lai IT laukumâ nebûtu vienkârðu.

Programma Enova Kadry un algas ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta cilvçkresursu vadîbu jebkurâ uzòçmumâ. Tâ nodarbojas ar uzòçmumiem, kas nodarbina vairâkus lîdz pat tûkstoð darbiniekus. Ðî programma atkârto uzòçmuma sareþìîto organizatorisko struktûru ar populâro iespçju un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Abi, ja nepiecieðams reìistrçt HR datus, aprçíinât sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas, nodokïus, algas vai slimîbas pabalstus. Programmatûra ir dati plaðam adresâtu lokam. Tâs var izmantot, cita starpâ, valdes, grâmatvedîbas biroju, uzòçmumu, kas piedâvâ pakalpojumus no darba aprçíinu nodaïas vai personâla ierakstiem, darbinieki, kâ arî personâla un algas departamenta darbinieki.

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar daudzu gadu pieredzi. Izvçloties Enova Kadry programmatûru un algas izaugsmei, arî efektîvâkai mûsu zîmolu vadîbai. Programma sniedz palîdzîbu personâla vadîbas vadîbas procesu uzlaboðanâ, sistçmas efektivitâtç, samazinot kïûdu risku, procesu automatizâciju, âtru un intuitîvu piekïuvi pilnîgâm zinâðanâm par darbiniekiem. Programmatûra ietaupa laiku personâla nodaïâ un atbalsta departamentu dabiskâ darba grûtîbâs. Programma garantç pilnîgu sadarbîbu ar visâm likumâ noteiktajâm vçrtîbâm un nosacîjumiem, kas darbojas visâs mûsu pasaules jomâs.

Izvçlieties programmatûru Enova HR un Payroll un ieteikt, ka tas ir tâ vçrts. IT darbinieki ir nepârprotami divdesmit èetras stundas dienâ, septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs jums instalçt, konfigurçt un palaist programmatûru, sagatavot jûsu uzòçmuma datorsistçmu grâmatai ar programmatûras vidi.