Es parrobethu direktiva

ATEX direktîva savâ tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. To lieto nolasîðanas produktiem vietâs, kas ir pakïautas eksplozijas riskam. Produktiem jâbût izgatavotiem tâ, lai tie atbilstu ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aprûpei. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Attiecîgâ normatîvâ akta noteikumu princips ir aizsardzîbas pasâkumu lîmenis, turklât visas ar to saistîtâs vçrtçðanas procedûras lielâ mçrâ ir atkarîgas no tâ, cik lielâ mçrâ apdraudçjums videi, kurâ rîks tiks izmantots.ATEX direktîva nosaka stingras prasîbas, kas raþojumam ir jâveic, lai tâs varçtu izmantot potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Tomçr kâdas zonas jûs domâjat? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kur ir liels metâna vai ogïu putekïu sprâdziena risks.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces spçkos. Ir divi no tiem. Pirmâ grupa izceï ierîces, kas ir pielâgotas raktuvju pazemç un virsmâs, kas var bût metâna sprâgstvielas. Otrâ grupa attiecas uz ierîcçm, kuras tiek izmantotas citâs vietâs, bet kas var pastâvçt sprâdzienbîstamas vides apdraudçjumâ.

Ðî direktîva nosaka pamatprasîbas attiecîbâ uz visâm iekârtâm, ko izmanto vietâs, kuras apdraud metâna / ogïu putekïu sprâdziens. Un vairâk ilgtermiòa prasîbu ar iespçju atrast saskaòotâs robeþâs.

Jâatceras, ka ierîcçm, kas apstiprinâtas lasîðanai vietâs, kur pastâv sprâdziena risks, jâbût maríçtâm ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jâatgrieþ aiz maríçjuma, kam jâbût vienkârðam, redzamam, spçcîgam un salasâmam.

Paziòojoðâ iestâde pârbauda visu kontroles organismu vai individuâlo ieguvi, lai nodroðinâtu atbilstîbu spçkâ esoðajiem noteikumiem un direktîvas prasîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjo direktîvu aizstâs ar jauno ATEX direktîvu 2014/34 / ES.