Fiskala kase a trade

Ievieðot jaunas ierobeþojoðas prasîbas attiecîbâ uz kases aparâtiem, vidçjo uzòçmumu mçríis ir to uzsâkðana. Visi uzòçmumi, kuru gada ienâkumi pârsniedz 20 000 PLN mçríis ir reìistrçties fiskâlajâ ierîcç.

Veiksmîgi, kad aktivitâte tika uzsâkta gada sistçmâ, monetârais limits, no kura tas tiek izòemts no grâmatvedîbas uzskaites ar finanðu biroja starpniecîbu, tiek ziòots proporcionâli visa gada darba apjomam.Lîgumâ ar paðreizçjo daïu mazie uzòçmumi ir spiesti îpaðumu no kases aparâtiem. Ðâdos gadîjumos parasti nav iespçjams iegâdâties lielus, sareþìîtus kases aparâtus, jo ðâdu uzòçmumu îpaðnieki jebkurâ gadîjumâ meklç ietaupîjumus. Krakovas fiskâlie kases aparâti piedâvâ produktus, kas îpaði paredzçti vietçjiem uzòçmçjiem. Ðajâ brîdî uzòçmçjam ir jâatbild uz jautâjumu par to, ko viòð sagaida no finanðu iestâdes, un kâda iemesla dçï tiks izmantots ðis kases aparâts. Ðâdu kases aparâtu piedâvâjums ir pat plaðs. Zîmola îpaðnieks sasniedz to, ko vçlas. Ðiem kases aparâtiem ir maza virsmas platîba un mazâk funkciju. Cenas svârstâs no vairâkiem simtiem zlotu lîdz apmçram pusotram tûkstoðam. Tie ir redzami pârnçsâjamâ bankas laukumâ, ko var nosodît pârdoðanas apstâkïos vieglâ telpâ, kur pârdevçjam ir pastâvîgi jâpârvietojas, bet ir arî tie, kas ir sagatavoti lietoðanas virzienos dzîvokïos, kur var iestatît ðâdu kases aparâtu. Ðo izcilo gadîjumâ raþotâjs bieþi sniedz minimâlo temperatûru, kâdâ to var izdarît, jo to nevar izmantot ïoti sareþìîtos salnâs. Ðâdos kases aparâtos ir ûdensnecaurlaidîgas tastatûras lietusgâþu gadîjumâ.

Vidçjiem uzòçmçjiem paredzçtâ kases aparâta iespçjas ir zemas. Lîdzîgi kâ katram kases aparâtam, tas rada ieòçmumu dublikâtu, kas bûtu jâsaglabâ norçíinu beigâs ar Valsts kases nosaukumu. Elektroniskâs kopijas parasti tiek ieviestas ar viszemâkajiem, tâpçc kases aparâta izmçrs ir kompakts. Pastâv arî iespçja drukât dublikâtu uz daþâdiem papîra ruïïiem lielâkos kases aparâtos.

Ðâdos kases aparâtos ir arî funkciju pogas iespçja saglabât preèu bâzi. Ðos plaðâkos kases aparâtus var izmantot kopâ ar datoru, savienot svîtrkodu lasîtâjus vai elektroniskos svarus. Turklât ir iespçjams integrçt kases aparâtu arî maksâjumu terminâlî. Pateicoties visâm ðîm iespçjâm, pat mazie uzòçmumi var atïauties çrti glabât pârdoðanas dokumentus.