Fiskala kase

Katrs uzòçmçjs ar vienkârðu kases aparâtu nosaukumu katru dienu cînâs ar jaunâm problçmâm, ko ðie çdieni var radît. Tâpat kâ citas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav neatkarîgi no priekðrocîbâm un daþkârt arî sabojâjas. Ne visi uzòçmumu îpaðnieki zina, ka jebkurâ vietâ, kur ieraksti tiek veikti, izmantojot kases aparâtu, viòiem ir jâbût jaunai ierîcei - tikai gadîjumâ, ja pamanâms pamatdokuments.

Jinx Repellent Magic Formula

Rezerves kases aparâta trûkums, pârdodot preces vai pakalpojumus, var izraisît nodokïu biroja sodu uzlikðanu, jo tas novçrsîs, ka pârdoðanas vçstule tiek sadalîta galvenâs ierîces bojâjuma vietâ. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Ðajâ vçstulç ir ne tikai visi ierîces remontdarbi, bet arî saòemti dati par kases aparâta fiskalizâciju vai domu apmaiòu. Servisa pozîcijâ jâpievieno unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîrusi kasç, uzòçmuma nosaukums un to telpu adrese, kurâs ðî summa tiek izmantota. Visi ðie jaunumi ir spçkâ nodokïu inspekciju gadîjumâ. Visas ziòas par fonda apzinâðanos un tâs izmaiòâm iet uz speciâlistu dienesta vingrinâjumiem, ar kuriem katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, jâparaksta parakstîts lîgums. Kas daudz - jums vajadzçtu informçt nodokïu administrâciju par jebkurâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtrauktâ veidâ, tâpçc veiksmîgi aizpildot kases aparâtu, ir jâaizstâj viedoklis ar modernu, vienlaikus atceroties par atmiòas lasîðanu. Skaidrojot kases aparâta atmiòu, kas tai vajadzçtu bût - tâpat kâ tâs izmaiòâm, bet tikai pilnvarotai iestâdei. Turklât ðis darbs ir jâveic nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. Izlasot fiskâlo kases aparâtu, tiek sastâdîts atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs tiek nodots nodokïu iestâdei un jaunajam uzòçmçjam. Viòam ir jâglabâ ðis protokols kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa trûkums var darboties, uzliekot sodu birojam.