Fiskala novitus

http://lv.healthymode.eu/nonacne-efektivs-lidzeklis-pret-putitem/Nonacne efektīvs līdzeklis pret pūtītēm

Neskatoties uz to, ka uzòçmumâ ir nepiecieðams novitus deon kases aparâts, arvien vairâk uzòçmçju, tas joprojâm ir iespçjams saskaòâ ar paðreizçjâ attçla paðreizçjiem noteikumiem.

Ðâdam atbrîvojumam nodarîtais zaudçjums var skart aptuveni 100 000 Polijas nodokïu maksâtâju. No 2015. gada 1. marta pienâkums izturçties pret ðîm ierîcçm attiecas, cita starpâ, uz nodokïu maksâtâjiem, kas piedâvâ pakalpojumus no dzinçju remonta nodaïas, frizieru, kosmçtikas, valdes un pârtikas pakalpojumiem, juridiskajiem pakalpojumiem, nodokïu konsultâcijâm un ârstiem. Kas nav tik ieinteresçts, lai piederçtu kases aparâtam? Cita starpâ tie attiecas uz konkrçtiem atbrîvojumiem konkrçtâm darbîbâm. Nodokïu maksâtâjam, kas veic darbu, kurð ir atbrîvots no priekðmeta, nav jâbût iekïautam kasç. Kam nav jâietver kases aparâts: pakalpojumu sniegðana vai ieguvumi no apraides pakalpojumu lîmeòa, interneta pakalpojumi, pakalpojumi, kas saistîti ar lauksaimniecîbu un lopkopîbu un audzçðanu, elektrîba, tvaiks, gâzveida kurinâmais, ûdens dabiskajâ struktûrâ, pakalpojumi, kas saistîti ar atkritumu savâkðanu, izòemot bîstami, pakalpojumi, kas saistîti ar bîstamo atkritumu savâkðanu, pakalpojumi, kas saistîti ar atkritumu apstrâdi, pakalpojumi, kas saistîti ar bîstamo atkritumu apstrâdi, pakalpojumi, kas saistîti ar radioaktîvo atkritumu apglabâðanu, dzelzceïa, pilsçtas un piepilsçtas transportu, pasta un kurjeru pakalpojumi, palîdzîba mâjâs, pakalpojumi, ko sniedz viesnîcas , moteïi un viesu mâjas, telekomunikâciju pakalpojumi, interneta pakalpojumi, ekonomikas un apdroðinâðanas pakalpojumi, nomas un nekustamâ îpaðuma pârvaldîbas pakalpojumi, pakalpojumi, kas saistîti ar nekustamo îpaðumu tirgu, notâra darbîbas, pakalpojumi, kas saistîti ar kârtîbas uzturçðanu, pakalpojumi un pakalpojumi valsts pârvalde, arhîvu pakalpojumi, biedru organizâcijas, pakalpojumi, ko sniedz ekstrateritoriâlas aìentûras un struktûras.

Nodokïu maksâtâji, kas veic augstvçrtîgus objektus, var arî iegût no priekðmeta objekta. Tiesîbas uz ðo risinâjumu ir saistîtas ar nodokïu maksâtâja pârdoðanas bûvniecîbu. Ja apgrozîjums no iepriekð minçtâ darba veidoja vairâk nekâ 80% no kopçjâ apgrozîjuma pagâjuðajâ gadâ, nodokïu maksâtâjs no kases aparâtu atcelðanas var iekasçt visu pârdoðanu.