Fiziska persona kas ir metha nodokia maksatajs ir pienakums

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces finanðu personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Ðî ir padome, kas ïauj veikt atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tas pats attiecas arî uz likumu.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Ðâdâs situâcijâs ir vçrts aprîkot ar tâ saukto rezerves naudu. Tâs lietoðana nav juridiska prasîba, tâpçc katra vadîtâja veikalâ ir jâdomâ par ðâdu atbrîvoðanu iepriekð. Ideâlâ gadîjumâ tas darbojas jauna veida avârijas situâcijâs, kas vçlas labot pareizo aprîkojumu. PVN likumâ tekstâ skaidri noteikts, ka, veiksmîgi nespçjot izveidot tirdzniecîbas reìistru, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var ietaupît nevajadzîgo un neparedzamo dîkstâves lomâ. Ir vçrts òemt vçrâ, ka vçlçðanâs iegût no rezerves kases ir jâziòo nodokïu iestâdei, sniedzot informâciju par aprîkojuma kïûmçm un sniedzot informâciju par rezerves maltîti.

Diemþçl, tiklîdz ir noticis daudz, kases aparâta trûkums ðajâ rezervju kasç ir saistîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Tâtad jûs nevarat veikt pârdoðanas pabeigðanu, un ðâda dzîve ir nelikumîga un var pieòemt lielu finansiâlo slogu. Neinformçjot par situâciju, kurâ klients pieprasîs viòam saòemto kvîti.

Bûtu viegli informçt par remontçtâja remonta un pasta nodokïu printeru neveiksmçm, bet arî nodokïu iestâdçm ir slikts laiks, izveidojot pirkuma ierakstus ierîces laboðanas laikâ, un klienti ar pârdoðanas trûkumu.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc savs darbs, bet tas rada vairâku nosacîjumu izpildi - uzskaites dokumentos skaidri jânorâda, kâdam produktam maksâjums ir pieòemts; maksâjums jâveic tieðsaistç vai pa pastu. Ðajâ gadîjumâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs - bûs priviliìçts pçdçjam, lai ievietotu PVN rçíinu.