Gaias madina daia no gaias

Vai jûs bieþi çdat maltas gaïas kotletes vai sulîgu tatâru ar olâm? Ja tâ, tad jûs zinât pârtikas sagatavoðanas procesâ. Vilks uz íermeni vai, ja vçlaties íermeòa skuvekli, ïâva mums sagriezt un sasmalcinât gaïu. Ðajâ situâcijâ íermenis ir ideâli piemçrots citiem çdieniem, nevis parastiem, nesadegtiem gaïas gabaliem.

Kâ jûs apmeklçjât mûsu vecmâmiòu, tâpçc jûs, protams, atceraties, kad viòa pçdçjo sajûtu izmantoja ðâdu mazu ierîci. Gaïa deva kaklâ, un maðîna lçnâm to piesaistîja, un tad no citas puses mest íermeni nâkamajâ personâ, nekâ mçs turçjâm. Mums pat bija vajâja, lai mçs nekâdos apstâkïos nebûtu iekïâvuði pirkstus, jo tas mums bûtu ïoti slikti. Mçs joprojâm varçtu bût pretîgi ar tçlu, kas nâca no tâlu skuvekïa. Tomçr vçlâk ar to mçs çdâm.Tolaik vilki tiek pasniegti gastronomijas apgabalos, piemçram, restorânos, telpâs, bâros. Svaiga pârstrâdâta gaïa ir galvenais faktors. Tâ ir mûsu mâjas vitrîna.Tradicionâlie vilki tiek izmantoti arî ðodien. Tos var darbinât ar elektrîbu vai fizisku spçku. Pçdçjais noteikti ir lçtâks, bet arî funkcionâlâks? Viòai vajag fizisku piepûli. Tomçr ðis numurs ir vienkârðs. Tipisks skuveklis ir izgatavots no grieðanas komplekta, kas ir saistîts ar daþâda biezuma, jersey un naþa organizâcijâm. Kakla ir vieta, kur mçs ieliekam apstrâdâjamo gaïu. Vidû tiek uzskatîts gliemeþs, pateicoties kuram jûsu gaïa ir vieta, kur tâ ir slikta. Tiek izgatavotas daþâdu izmçru maðînas. Domâjot, kautuvçs tie noteikti radîs lielâku izmçru nekâ citâs vietâs, jo tajâs esoðâ gaïa tiek raþota un vçlâk transportçta un piegâdâta daþâdâs telpâs. Nu, ðîs mâjas var izòçmuma kârtâ to darît pats.