Gmo risks

Mçs dzîvojam datumos, kad daþâdos apdraudçjumos mçs praktiski païaujamies uz visiem posmiem. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas noveda pie katla eksplozijas, kas, par laimi, izraisîja tikai dârgu remontu. Tagad es apzinos, ka paðreizçjâ tipa dzîvç var zaudçt, bet daþi no mums to neapzinâs.

http://kankusta-duo.shop/lv/

Kâzu ballîte ðobrîd ir objekts, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tas ir pçdçjais vârsta veids, kas uzkrâjas automâtiski, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu konstrukciju momentu, kâ tvertnes, cauruïvadi un viss sprâdziens. Tâ pirmo reizi tika izmantota jaunajâ septiòpadsmitâ gadsimta daïâ ïoti modernâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka ir pilnîgi trausla plâksne, kas ir bojâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi vârîðanas vârsts tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Un ïoti âtri sâka izmantot divus neatkarîgus vârstus, visbieþâk tos ievietojot citos ierîces galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa pçkðòu spiediena pieaugumu, kas noteica transportlîdzekïa braukðanas procesu. Tâ draudçja eksplodçt, kas varçtu izraisît visu pasaþieru nâvi.Es ceru, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo tekstu, droði vien zina, cik svarîgi ðie procesi ir mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.