Ignis 1030 ugunsgrcka trauksmes vadibas panelis

Skaòas signâli, kâ norâda nosaukums, ir paredzçti skaòas signalizâcijai. Ðâda veida trauki tiek atskaòoti iekðçjâs ugunsgrçka trauksmes sistçmâs, tie var nodroðinât arî citus nolûkus, piemçram, tehnisku signalizâciju, kas signalizç par ierîces slikto stâvokli. Akustiskâ sirçna atrodas îpaði slçgtâs telpâs.

Akustiskâ sirçna ir izvietota divâs pusçs. Pirmâ daïa ir piemçrota signalizâcijas ierîce, kas ievietota profesionâlâ korpusâ, kas izgatavots no mâkslîga íermeòa. Ðajâ korpusâ ir arî vadi, kurus izmanto, lai savienotu spriegumu un spriegumu, pateicoties kuriem mums ir iespçja izvçlçties skaòu. Atlikuðâ akustiskâs sirçnas puse ir stacija, kas sirçnam piestiprina pie griestiem vai sienas.

Lai varçtu ieslçgt skaïruni, vajadzçtu bût skaitlim un tajâ paðâ laikâ pagriezt bïodu pa kreisi. Pçc tam ir viegli atvçrt difuzoru un pamatni. Tomçr, ja mçs esam atkarîgi no signalizâcijas ierîces aizvçrðanas, mums vispirms jâatbilst ieplûdes atverçm, kuras ir definçtas ar ðo vienu krâsu, tad samontç signalizâcijas ierîci un labo rotâciju ar bultiòu. Vadoties ðajâ sistçmâ, mçs garantçjam, ka mçs nedarîsim bojâjumus nevienai ðâdas signalizâcijas ierîces daïai.

Savâ lçtajâ tirgû ir daudz veidu, kâ signalizçt ierîces, tâpçc, iegâdâjoties ðâdu ierîci, jautâjiet pârdevçjam par katru sastâvdaïu. Protams, viòð jums pateiks, kâds signâls mums bûs piemçrots. Skaòas signâli ir vairâk versijâ, ko var kombinçt ârpusç. Tâpçc ir svarîgi visu labi lasît, lai jautâtu par visu. Kâpçc mçs païaujamies uz laika zaudçðanu, sasniegumiem un iepirkðanos. Akustisko signâlierîèu izmçri ir atðíirîgi, tas ir jâizvçlas atkarîbâ no telpas, kurâ slçpjas, dzîvojamâ funkcija. Ðajâ ziòâ mçs varam arî lûgt pârdevçjam palîdzîbu vai lasît par ðâdâm ierîcçm datora konstrukcijâ.