Ikea rathotnes polija

Viena no obligâtajâm lietâm, par kurâm tâ ir atbildîga par katru raþotni, ir izstrâdât piemçrotu, ekonomisku un pieredzçjuðu veidu, kâ pasargât vidi no piesâròojuma, kas varçtu nokïût vidç ar dûmiem. Jebkura raþotne, kuras darbîba rada risku, ka radîsies lieli un nelabvçlîgi apstâkïi, kas ir daïa no tâ sauktajiem rûpnieciskajiem atkritumiem ir nepiecieðams uzstâdît piemçrotu aizsargaprîkojumu, kas nodroðina labu putekïu nosûkðanas sistçmu.

Putekïu nosûkðanas sistçmas ir atkarîgas no bîstamo vielu izolâcijas robeþâm, kas atrodas priekðâ esoðajâs izplûdes gâzçs esoðajâs putekïos un kaitîgajâs gâzçs un neïauj tâm iekïût atmosfçrâ. Ðim nolûkam tiek izmantoti specializçti rûpnieciskie putekïu savâcçji. Tie veido îpaðus filtrus, kas absorbç lielas un toksiskas vielas, apturot tos patçrçjot labi noteiktâ traukâ, kura saturs ir pakïauts speciâlâm vajadzîbâm, bez kaitîgiem traucçjumiem dabîgajam uzòçmumam. Rûpnieciskâ attîrîðanas sistçma aizsargâ vidi gan novçrðot indîgu putekïu un gâzu nokïûðanu gaisâ, gan arî veikala darbîbu un izvietojumu, kurâ ir darbinieki. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma nodroðinâs pilnîgu uzticîbu un higiçnu darbâ. Vçlamâkais no ðâdiem aparâtiem ir gaisa aizsardzîba pret ârkârtîgi kaitîga oglekïa dioksîda iekïûðanu. Lai efektîvi risinâtu emisijas, putekïu nosûkðanas sistçma izmanto tâ saukto fenomenu kriogçze, kas saòem radikâlu gâzes dzesçðanu. Sâkotnçjâ fâzç dûmgâzçm jâbût saspiestâm un atdzesçtâm, lai oglekïa dioksîdu varçtu atdalît no gâzes.