Industrial 8 bydgoszcz biznesa centrs

Rûpniecîba ir nozare, kas ir îpaði kaitîga apkârtçjâs vides videi. Daudzi rûpnieciskie procesi ir saistîti ar neskaitâmu putekïu iegûðanu, kas var uzskatît ârkârtîgi nelabvçlîgu priekðstatu par gaisa vçrtîbu un kâ, piemçram, apdraud cilvçka veselîbu, kuri ir spiesti pastâvçt ap lielâm rûpnîcâm.

Putekïu emisija ir process, kas ir nesaraujami saistîts ar izplûdes gâzu radîðanu un palîdzîbu. Rûpnieciskâs rûpnîcas atbrîvo milzîgu daudzumu dûmu un putekïu. Tâpçc ir tik svarîgi, lai ikviena rûpnieciskâ mâja rûpçtos par interjeru interesantâ, uzticamâ un spçcîgâ aizsargâjoðâ veidâ, ko pieòems rûpnieciskâ atsavinâðana. Putekïu ieguve ir attîrîðana, kuras pamatâ ir iespçja bloíçt daþâda veida pulverus gaisâ, ko elpojam. Putekïu noòemðanas bûtîba tiek izmantota, pamatojoties uz tehniku, kuras uzdevums ir izolçt netîrumu daïiòas un izplûdes gâzes no ðíidrumiem un gâzçm, kas iegûtas ârpus raþoðanas procesa. Pareiza sistçma, kas nodroðina rûpniecisko putekïu nosûkðanu, lielâ mçrâ attîra izplûdes gâzes no sliktajâm masâm, turklât brîdi tâs neïauj iekïût gaisâ. Visbieþâk sastopamais rûpnieciskâs attîrîðanas veids ir oglekïa dioksîda molekulu raþoðana. Parasti tas tiek darîts, izmantojot kriogçno metodi, kas sâkumposmâ tiek saspiesta, pçc tam atdzesçjot gâzi lîdz vajadzîgajai temperatûrai, kas ïauj atdalît nevçlamo elementu ðíidras vielas struktûrâ. Rûpnieciskâ putekïu noòemðana pati par sevi ir galvenâ sistçma, kas aizsargâ rûpnîcu un raþotòu apkârtni pret piesâròojumu ar neveselîgâm vielâm, indîgiem putekïiem, dûmiem un gâzçm. Pateicoties rûpniecisko putekïsûcçju sistçmu efektîvai darbîbai, rûpnîca ir pakïauta atkritumiem neatkarîgi no bîstamiem oglekïa dioksîdiem vai citiem putekïiem, kuru iekïûðana atmosfçrâ var bût ïoti apgrûtinoða un prasîga ietekme uz cilvçku veselîbu.