Ipadi bistams darbs

Veselîba un uzticçðanâs ir virzieni, kurus nevajadzçtu novçrtçt par zemu. Jo îpaði, ja darba vietâ ir îpaðs risks, piemçram, sprâdzienbîstamîbas jomâs. Ðajâ piemçrâ nekaitîgs darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas standartu ievçroðana nav ïoti svarîgs piemçrs.

Bet pçc tam cilvçkam bûs iespçja uzsâkt uzòçmçjdarbîbu - darba telpai ir jâbût novçrtçtai par to, ka tâ ir pietiekami nodroðinâta. Kompetentam dizaineram paðam ir svarîgâkâs lomas paðreizçjâs lomâs, kas uzstâdîðanas plânoðanas brîdî ietvers iekârtas turpmâko izmantoðanu, izmantojamo vielu veidu un daudzos darba apstâkïus. Tâdçï piemçrotu droðîbas pasâkumu un piederumu izvçle veicina vispârçjo apstâkïu optimizâciju un, ciktâl tas ir iespçjams, novçrð aizdegðanâs avotus, kas varçtu rasties elektriskâs ierîces attiecîgajâ zonâ.

Vçl viens droðîbai bûtisks elements ir brîdinâjuma pasâkumu izmantoðana. Ðâdu funkciju veic, cita starpâ, skaòas signâlierîces (atðíirîgi skaòas, kas, izmantojot skaïu, skaidru skaòu, informç par draudiem vai traucçjoðâm ierîèu izmaiòâm. Sirçnas raksturîgais troksnis ir brîniðíîga sistçma, lai brîdinâtu par esoðo apdraudçjumu. Izvçloties specializçtos veikalus, mçs varam atrast arî skaòas signâlus, multi-toòu sirçnas, pîkstienus, kâ arî gongus. Ir arî modeïi, kas papildus gaismas signâlam izmanto gaismas risinâjumus - ðajâ gadîjumâ sinhronâ skaòas un gaismas kombinâcija brîdina par briesmâm.Jâatceras arî, ka darba devçja kompetence un mçríi ir nodroðinât darbiniekiem tehniskus vai organizatoriskus aizsardzîbas pasâkumus, kâ arî r.m.a.