Kameras optisko sistcmu

Zeiss ir vâcu uzòçmums, kas raþo, raksta un rada daþâdu veidu optiskâs iekârtas. Tirgû ir vairâki desmiti gadu, un joprojâm ir augstas kvalitâtes produkti. Turklât otrâ kategorija, ko sasniegusi Carl Zeiss AG, ir aprîkojuma, kas dzîvo ar mçrîðanas koordinâtâm, darbs un attîstîba. Nosaukumu nosaka Carl Zeiss, Otto Schott un Ernst Abbe Jçnâ (tâdçjâdi tas ir Vâcijas pilsçta ar poviat statusu, nonâkot Vâcijas centrâlajâ daïâ.

https://lv.knee-active-plus.eu/

No paða sâkuma viòa izmanto optiskâs lçcas tâlvadîbas iekârtâm, piemçram: fotografçðanas kamerâm (attîsta un raksta tâs redzamâs lçcas, kontaktlçcas, briïïu lçcas, mikroskopu lçcas, teleskopus, teleskopus vai, piemçram, binokïus. Raþotie produkti ir ïoti noderîga. Piemçram, Zeiss mikroskopi ir lielisks darba rîks zinâtniekiem, tie ir arî ïoti vçlams aprîkojums laboratorijâs. Aplûkojot speciâlistu un zinâtnieku viedokïus daþâdos forumos, Zeiss mikroskopi ir vispopulârâkie dzçrieni pasaulç. Tie ir godîgi un profesionâli izgatavoti. Tie piedâvâ pilnu objektîvu klâstu ar daþâdiem palielinâjumiem, no kuriem izvçlçties. Turklât viòi sadarbojas ar labas lçcas apvalku darbuzòçmçjiem, kas nozîmç, ka visa iekârta ir noderîga, lai pierastu pie daudziem. Zîmols 2006. gadâ sâka ievçrot konkrçtu zîmolu Sony un parakstîja lîgumu ar viòiem, lai strâdâtu ar vairâkâm kamerâm - spoguïiem Sony Alfa. Ðîs kameras ir viegli iegûstamas, jo tâs ir labi veiktas, ir liela iezîme un salîdzinoði zema vçrtîba tiesâ lîdz pçdçjam, kâ atbilstoðs mçbeïu gabals. No 2013. gada jûlija uzòçmums pârtrauca raþoðanu ar nosaukumu "Carol Zeiss" un sâka veidot modernu izcilu lçcu tehnoloìiju ar saîsinâtu nosaukumu "Zeiss". Aplûkojot tieðsaistes forumos strâdâjoðo viedokïus, vârds nav zaudçjis pozitîvus atzinumus, un gluþi pretçji - visu gadu joprojâm ir ïoti Îpaði populâri fotogrâfu vidû, kuri rûpîgi izvçlas kameras objektîvus savâm vajadzîbâm - un labs objektîvs vispirms ir objektîvs.