Kapitala parvaldiba uzocmuma pdf

Cilvçku kapitâla pârvaldîba ir sareþìîta joma. Mâcîðanâs trûkums pçdçjâ virzienâ jau ir novedis pie daudziem uzòçmumiem. Kâpçc, protams, bûtiska ir cilvçku prasmîga pârvaldîba?

Darbiniekam uzòçmumâ jûtas labiKatrs no tiem domâ par to, ko iepriekðminçtâ joma neapðaubâmi ir visvairâk. Daþi ir nepareizi pârliecinâti, ka cilvçkkapitâla pârvaldîba nav nekas jauns, piemçram, manipulâcija. Likums vienmçr ir tâds, ka ðîs uzòçmçjdarbîbas sfçras cilvçks vispirms ir ievads darbiniekam, lai justos tieði vietçjâ uzòçmumâ. Kâ teica Andrew Carnegie, rûpnieks, kurð ir vienkârðs laika dzçriens no visdârgâkajiem darbiniekiem pasaulç: "cilvçki iet par naudu, bet viòi sekos jums ïoti ilgi, ja parâdîsit viòiem ietekmi, jûs apbalvosiet ar slavu un atïauju."

Motivâcijas un atlîdzîbas sistçmaIevieðot cilvçkresursu vadîbu, tâ izmanto atlîdzîbas un motivâcijas metodi. Tas viss ir saistîts ar to, lai darbinieks justos labi vietçjâ uzòçmumâ, jo tad es bieþi gribçðu pârdot, strâdât un nopelnît no viòa ienâkumus. Ir jâsaprot, ka jûsu bizness ir savâkts no darbiniekiem, jo tie ir lîdzîgi kâ vîrieðu orgâni. Ja orgâni ir bojâti, íermenis nedarbosies mazliet. Jâapzinâs arî tas, ka motivâcija ir ne tikai naudas prçmijas (kas ir zinâmas kâ vajadzîgas, tâs nosûta uz nozîmîgâku darbinieka piesaisti Polijas uzòçmumam, bet arî vârdu prçmijas. Laba sistçma ir ieteikt darbiniekam daudz paveikto darbu, uzlûkojot viòu ar cieòu un draudzîbu. No otras puses, mums tomçr ir jâzina, ka mums ir tiesîbas norâdît kïûdu personai, kura nesasniedz savus mçríus ticami, lai tâdçjâdi mûsu brîdinâjumi nepalîdzçtu, to atrisinâtu un pieòemtu labâku darbinieku.

Atmosfçra atrodasEs strâdâju kâ rûpnîca, no kuras atlaida sievieti. Apelâcijas iemesls bija îpaði noderîgs - viòa nejûtâs dziïi nosaukumâ, viòai bija pieredze, ka priekðnieks nepârklâjas viòai ar cieòu, tâtad, citiem vârdiem sakot, priekðsçdçtâjam nebija viedokïa par pareizu cilvçku materiâla pârvaldîbu. Pçc pâris nedçïâm sieviete, bûdama augsti kvalificçta, ieguva darbu tuvâ darbâ, konkurçjot kompânijâ. Un gandrîz mçnesi vçlâk prezidents aicinâja viòu lûgt atgriezties pie mâkslas un solîjumus par lielâku ietekmi. Un vai jûs zinât, ko ðî sieviete darîja? Viòa atteicâs, jo mûsdienu uzòçmumâ atmosfçra bija daudz labâka, un viòa labâk tur gaidîja. Kopumâ veids, kâ pârvaldît noderîgo kapitâlu, ir veids, kâ piedâvât ne tikai prçmijas, bet arî spçju nodroðinât komfortablu atmosfçru darbîbâ, jo laimîgs darbinieks darbojas labâk.