Kases aparata 2017 gada cena

Mûsdienâs neviens nevar iedomâties veikalu bez kases aparâta. Kases aparâtu veikals ir rîks, kas ieraksta visas fiskâlâs operâcijas paðreizçjâ ienâkuma nodokïa apmçrâ. Pârdoðanas reìistrâcija kasç tiek veikta, ievadot tirdzniecîbas kodus, preces vai pakalpojumus tieði no reìistrâ ievietotâs tastatûras vai izmantojot kodu lasîtâju. Produktu vai pakalpojumu nosaukumi ir jâinstalç kases atmiòâ.Polijas fiskâlie kases aparâti ir aprîkoti ar OTP vçrtîbu fiskâlo atmiòu, kurâ neto un bruto apgrozîjums tiek novirzîts tirdzniecîbas dienas aizmugurç, norâdot daþâdas PVN likmes.

Modernais kases aparâts nav tikai LCD ekrânâ, bet arî bezvadu interneta pieslçgumâ. Kases aparâtu raþoðanâ arvien vairâk redzam dzelzceïu. Tie ir vçl mazâki, kas nâk arî par labu komfortam un spçju nodroðinât klientu apkalpoðanu.Jaunie modeïi ïauj reìistrçt pârdoðanas apjomus un veikt fiskâlu pârskatu bez apgrûtinâjumiem vai intuitîviem.Ierîces arvien bieþâk tiek rakstîtas ar plâniem un gaismas materiâliem, kas vçl vairâk ietekmç darba komfortu.

Lielâkâ daïa mûsdienu kases aparâtu strâdâ ar datoru un ïauj savienot svîtrkodu lasîtâjus un maksâjumu terminâli.Mûsdienu kases aparâti ir izstrâdâti tâ, lai, mainot papîra ruïïus, klients bûtu daudz jutîgâks, lai ievadîtu nepiecieðamos punktus.Kases aparâta neveiksmes gadîjumâ klientam ir jâsazinâs ar dienestu, kuram ir atïauts remontçt kases aparâtus. Tâtad tas ir pçdçjais, kas izraisîja visu mûsdienu finanðu kases aparâtu aizzîmogoðanu un to, ka îpaðnieks to nevarçs noòemt. Pârbaudes drîkst veikt tikai karavîrs vai nodokïu ierçdnis.Nodokïu sadaïas revîzijas laikâ jo îpaði tiek prasîts fiskâlâs atmiòas saturs, zîmogu integritâte un ieraksti, kas tiek izmantoti, lai savlaicîgi veiktu skaidras naudas pârbaudes. Veiksmîgi atklâjot pârkâpumu, îpaðnieks var tikt sodîts finansiâli.