Kases aparata novitus serviss

Ikvienam uzòçmçjam, kas vçlas pârdot preces vai pakalpojumus fiziskâm personâm, kuras neveic ekonomisko kampaòu, jâbût kases aparâtam. Tajâ paðâ laikâ tajâ nav norâdîts, vai pârdevçjs ir PVN maksâtâjs, vai arî viòð ir atbrîvots no ðâdiem norçíiniem. Kâdi ir fiskâlâs kases pienâkumi?

Kases aparâtam vajadzçtu vispirms pârbaudît, vai tai ir obligâti jâreìistrç pârdoðanas apjoms, ko tas veic. Nelielâ apjomâ veikto mazo pârdoðanas panâkumu gadîjumâ daþkârt efektîvâks risinâjums var bût ierakstu novirzîðana dokumentçtâ pârdoðanas statistikâ. Atbrîvojumi no kases aparâta nepiecieðamîbas ir minçti finanðu ministra 2014. gada 4. novembra dekrçtâ, domâjot par atbrîvojumiem no pienâkuma veikt uzskaiti, izmantojot kases aparâtus.Minçsim, ka, iegâdâjoties pirmo kases aparâtu, mums ir tiesîbas saòemt kompensâciju lîdz 90% apmçrâ no tâs pabalstiem, bet ne vairâk kâ septiòi simti zlotu. Nozîmîga çrtîbas, arî pircçjam, arî pârdevçjam, bûs daudz naudas, kas ir liels piedâvâto preèu vai pakalpojumu katalogs. Vîrieðiem neapðaubâma paðreizçjâs formas priekðrocîba ir fakts, ka viòð saòems kvîti, ko viòð sniegs kâ iespçjamu atgrieðanâs pamatu.

Noteikums, ka spçlçt kasç, bûs kases aparâta fiskalizâcija. Ko viòa rçíinâs? Tâpçc tâ ir vienreizçja un uzticama procedûra, kas nozîmç nodokïu maksâtâju nodokïu identifikâcijas numura pastâvîgu pieðíirðanu fiskâlajam modulim. Protams, mçs varam saòemt kases aparâtu un neveicam fiskâlo darbîbu, un ðo fiskâlo summu varçs òemt vçrâ tikai fiskâlajâ reþîmâ. Ir ârkârtîgi svarîgi, lai kases fiskalizâciju veiktu pieredzçjis servisa darbinieks, jo kïûdas veiksmi norâda, iegâdâjoties jaunu kases aparâtu.

Par kases aparâta galvenajiem pienâkumiem, jums ir jâizdrukâ kvîts un jânodod tâ klientam katru reizi, kad viòð sasniedz pirkumu un izdrukâ ikdienas pârskatu reizi dienâ. Reizi mçnesî (katra mçneða pirmajâ dienâ jâsagatavo ikmçneða ziòojums. Ir svarîgi atcerçties un atcerçties par obligâto pârskatîðanu. Tas jâsasniedz pçc 24 mçneðiem pçc kases aparâta izmantoðanas. Pieòemsim un lîdzîgi glabâjiet èekus un ziòojumus: likumdevçjs uzliek uzòçmçjiem pienâkumu glabât ruïïu un ikdienas ziòojumu kopijas uz pieciem gadiem, ieòçmumus uz diviem gadiem (no nodokïu gada beigâm. Svarîgs jautâjums ir vairâk nekâ atcerçties, ka pçc pieciem gadiem uzòçmçjam obligâti jâaizstâj kases modulis.