Kases aparati urem

Novitus mazie plus fiskâlie kases aparâti ir instruments, kas reìistrç apgrozîjumu un siltuma nodokïa un PVN apjomu, kas ir piemçrots mazumtirdzniecîbai. Kases aparâts ir elektronisks.

Daþâs finanðu kasçs nav iebûvçtas atmiòas vai tâs neiekasç datus, izmantojot iebûvçto atmiòu, jo tâ izmanto ârçjo atmiòu. Itâlijâ un Grieíijâ kases aparâti tiek izmantoti Polijâ, bet tie ir nedaudz atðíirîgi ieprogrammçti. Likums, kas nosaka kases aparâtu izmantoðanu pârdoðanas reìistrçðanâ, ir Finanðu ministrijas rîkojums par obligâto mazumtirdzniecîbas reìistru.

Ðis likums uzliek par pienâkumu uzòçmumam reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu, reìistrçjot to elektroniskâ veidâ, un norçíinâties ar veselîgu biroju, izveidojot obligâtu ikdienas fiskâlu pârskatu. Mçs varam izplatît fiskâlos kases aparâtus neatkarîgos un datoros balstîtos. Ðo numuru gadîjumâ kases aparâti tiek nodroðinâti ar elektroniskâs ierîces telpâ iebûvçtu programmatûru. Kases aparâtiem ar integrçtu neatkarîgu sistçmu ir iebûvçts PLU kodu reìistrs, un to lietotâjs var strâdât ar produktu pârdoðanâ iekïautajiem tarifiem, nosaukumiem, cenâm un svîtrkodiem. Kases aparâtu lielâ priekðrocîba, pamatojoties uz datoru, ir iespçja lielâkai iejaukðanâs iespçjâm, ko varam mainît, izmantojot datora tastatûru. Ðâdas iekârtas ir atvçrtâkas izmantoðanai, jo tâs ïauj apvienot daudzus finanðu lîdzekïus vienâ sistçmâ, ko kontrolç IT speciâlists vai persona, kas ir apmâcîta darboties fiskâlâs programmas ietvaros.

Datorizçtâs sistçmas izmanto printerus, kas ir saistîti ar kases aparâtu un datoru, izmantojot specializçtu programmatûru. Mums nav jçgas izvçlçties, kurð nodokïu kases cilvçks izvçlas rezervçt fiskâlo kases aparâtu. Rezerves kases aparâts ir dabiska priekðrocîba, ja reìistrçðanas rîki izdzçð dzçrienu. Speciâlâs ierîces iegâdei jâbût galvenokârt ieinteresçtai svarîgâm komerciâlâm un pakalpojumu íçdçm, tâdâ gadîjumâ îpaðas ierîces iegâde nav viens no lielajiem izdevumiem, un klientu labklâjîba ir vissvarîgâkâ. Mikrouzòçmumu panâkumos ekonomikas jautâjumiem var bût svarîgâka loma.