Kases aparats 2017 gofins

Nepilnîbu izdarîðana ir laba lieta. Tas ir zinâms arî likumdevçjiem, kas nodokïu maksâtâjiem sniedza labojumus nepareizi izdotiem tirdzniecîbas dokumentiem, kâ arî deklarâcijas, neprasot lielas sekas. Ðî iespçja ir arî veiksmîga, reìistrçjot pârdoðanu kasç. Kâ tas izskatâs kâ korekcija kasç?

https://ecuproduct.com/lv/money-amulet-labakais-veids-ka-piesaistit-bagatibu-un-dzives-laimi/

Risinot situâciju attiecîbâ uz fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu un vienreizçjus lauksaimniekus, ir jâreìistrç katrs lîgums par finansiâlu pamatu un jâizsniedz kvîts. KPiR ieòçmumi tiek aprçíinâti, pamatojoties uz periodiskiem ziòojumiem. Kïûdas, izdodot nodokïu ieòçmumus, parasti attiecas uz: preèu un pakalpojumu nodokïa summu, pârdoðanas datumu vai apjomu, produktu vai pakalpojumu skaitu. Iespçjams, ka galvenajâ kabatâ tiks sagriezti rullîði uz fiskâlâs valûtas, uz kuras tiek izsniegti ieòçmumi, un drukâts pierâdîjums par sliktiem pirkumiem. Veiksmîgi reìistrçjot skaidru naudu reìistrâ, ïoti jutîgs un smags ir tâds pats, ka darîjums, kas uzrakstîts uz finanðu summas, netiks atmaksâts vai uzlabots, saglabâjot mûsdienu çdienkartç pieejamâs funkcijas. Lîdz 2013. gada marta beigâm tas nebija tipiski, kad pasâkums bûtu jâîsteno fiskâlâ rçíina kïûdas gadîjumâ. Îstenoðanâ tika izstrâdâti daþi mehânismi, kuru izmantoðanu atbalstîja biroji, taèu ðie uzdevumi bija neoficiâli. No 2013. gada 1. aprîïa lçmumâ par kases aparâtiem bija iekïauti noteikumi, kas regulç ðo jautâjumu. No 2013. gada aprîïa nodokïu maksâtâjiem, kas reìistrç pârdoðanu ar kases aparâtiem, jâglabâ divi ieraksti - atgrieðanas un sûdzîbu ieraksti un pierâdîjumi par acîmredzamâm kïûdâm. Noteikumi nenosaka, kâ viòiem jâgaida, bet tie apraksta datus, kas tiem jâatrod. Abas tiek koriìçtas, lai koriìçtu kases atmiòâ uzkrâtos pârdoðanas apjomus, un vçl viens no tiem tiks izmantots iepriekðminçtâ gadîjumâ kïûdas. Anulçðanas plânâ ir nepiecieðams izdarît atbilstoðu ierakstu kïûdu reìistrâ, tostarp: bruto vçrtîba un slikti reìistrçto pârdoðanas nodoklis, îss kïûdas cçloòa un formas apraksts kopâ ar sâkotnçjo kvîti.