Kases aparats ar elektronisko kopiju vai bez tas

Uzskats par uzòçmçjdarbîbu, fiziskâm iespçjâm un motivâciju ir tradicionâls sâkums mazam uzòçmçjam. Tomçr ikvienam, kas ir tiesîgs saòemt savas darba tiesîbas, ir jâaizpilda ilgs saraksts ar lietvedîbas formalitâtçm.

Ierîce pati par sevi atrodas fiskâlajâ valûtâ. Protams, viòð saka, ka tie uzòçmçji, kuri plâno pârdot savas preces kâ daïu no sava uzòçmuma, vai palîdzçt finanðu personâm, kas neveic kampaòu. Jâatceras, ka tâ ir vienâda pilnîga vienkârðoðana. Finanðu ministrija detalizçti nosaka, kas ir gatavs òemt naudu un kas to nedara.

Hallu MotionHallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Nav ðaubu, ka visgrûtâk ir iegâdâties pirmo kases aparâtu. Jums jâdefinç jûsu vajadzîbas. Stacionârâ veikalâ neliela ierîce noteikti nedarbosies. Savukârt liela fiskâlâ summa kïûs par neveiksmi pat uzòçmuma pârvadâjumu uzòçmuma panâkumos.

Tajâ paðâ laikâ ir vçrts atcerçties, ka izvçlaties kases aparâtu no izmçra, ko lietojat. Ja mums tas ir labi, mçs varam atïauties dziïâku ierîci, kas noteikti bûs çrtâka lietoðanai. Tomçr, veiksmîgi izveidojot telpas, kurâs tiek veidots katrs kvadrâtmetrs, visinteresantâkais bûs îsâkais, kompaktais kases aparâts.

Izvçloties konkrçtu ierîci, ir vçrts atcerçties, ka tas mûs ved daudzus gadus. Turklât tas tiks patçrçts katru dienu, daþreiz pat vairâkas stundas katru dienu. Speciâlisti ðajâ jomâ îsi saka: nav vçrts ietaupît naudu kases aparâtos. Tik daudz, ka, iegâdâjoties pirmo biïeti, jûs varat païauties uz daïçju izmaksu atlîdzinâðanu. Var teikt, ka tad ðâds mazulis no valsts uz uzòçmçja sienu, realizçjot savu lietu tirgû.

Ir vçrts meklçt piemçrotu, autorizçtu tirdzniecîbas vietu internetâ, ievadot meklçtâjprogrammas paroli: "kases veikals". Vçl viens svarîgs elements ir reitings, vai uzòçmums, kas piedâvâ kases aparâtu pârdoðanu, nodroðina ðos pakalpojumus. Jums jâjautâ sev: kas notiks, ja skaidras naudas sadalîjums darba dienas laikâ? Viòam tas jânovçrð pçc iespçjas âtrâk. Mçs nevaram atïauties kâdu brîdi meklçt speciâlistu, jo - îsi sakot - patlaban mçs zaudçjam klientus.

Turklât katram kases aparâtam - kopâ ar Polijas tiesîbu aktiem - ir obligâtas periodiskas tehniskâs pârbaudes. Tas ir mçríis. Viòa bezdarbîba ir tâda, ka mçs maksâjam daudz (Nodokïu birojs ir kâ finanðu pârkâpums un bieþi uzòçmçjam uzliek naudas sodu.