Kases kalkulators

Straujajai er-a285p fiskâlajai biïetei vajadzçtu bût visâm personâm, kas veic uzòçmçjdarbîbu, un arî to ieplûde pârsniedza Finanðu ministrijas noteikto robeþvçrtîbu. Tad ðâda persona ir atbildîga par katra pârdotâ produkta reìistrâciju, izmantojot kases aparâtu. Ðî mazâ elektroniskâ ierîce galvenokârt tiek izmantota tirdzniecîbas reìistram un nodokïu summâm (ienâkumiem un PVN, kas rodas produktu mazumtirdzniecîbâ. Finanðu kases aparâts ir pamats norçíinu veikðanai Nodokïu birojâ.

Kuru izvçlçties?Tirgû ir vairâki kases aparâtu veidi, tostarp POS kases aparâti, ECR kases aparâti, vienas sçdvietas kases, sistçmiskie vai specializçtie kases aparâti. Visi tie veic tieðu uzdevumu, un, piemçram, starp aptiekâm, taksometriem, autobusiem vai restorâniem var atrast specializçtus kases aparâtus.

Paðreizçjâ atraðanâs vietâ mçs îpaði vçlamies tuvinât POS kases aparâta priekðrocîbas. Sâksim, paskaidrojot, kas ir POS kases aparâts. POS kases vai EPOS no elektroniskâs tirdzniecîbas vietas angïu valodâ, kas nozîmç elektronisko pârdoðanas sistçmu. Tie vienmçr ir kases aparâti failâ ar fiskâlo printeri. Ïoti bieþi ir iespçjams, ka ir tikai dators, kas aprîkots ar: monitoru, tastatûru, svîtrkodu lasîtâju, displeju saòçmçjam un kredîtlîgumu lasîtâju.

priekðrocîbasPOS kases aparâtu priekðrocîbas galvenokârt ir tas, ka to skaitu un veidu var brîvi izvçlçties atkarîbâ no konkrçtâ veikala vajadzîbâm. Papildu iezîme ir tâda, ka fiskâlais printeris ir jâapstiprina un tas ir jâlabo dienestam. Pârçjie kases elementi var dzîvot pçc iespçjas vairâk reiþu un tos var apkalpot ar pirmo labâku servisu. Norâdot POS kases aparâta priekðrocîbas, nav iespçjams pieminçt, ka ðâda veida kases aparâta programmatûra var dzîvot brîvi modificçta un uzlabota atbilstoði veikala vajadzîbâm. Ir vçrts piebilst, ka ðâdi kases aparâti ir aprîkoti ar cietajiem diskiem, kas var daudz laika saglabât un atcerçties brîvo veikto darîjumu skaitu (informâcija par izsniegto kvîti var tikt ievietota pat daþus gadus!. Vienâ galâ ir jânorâda, ka summas ir arî vieglas un ïoti viegli lietojamas.