Kases kosmctikas pakalpojumi

Kad tas ir redzams, tie uzòçmçji, kuri paði izvçlas iegâdâties kases aparâtu, var sadalît tos Valsts kases nosaukuma palîdzîbâ. Bet tie tiks piemçroti tikai tad, ja uzòçmumu îpaðnieki visas formalitâtes izpildîs noteiktajâ termiòâ. Ir atzîts, ka finanðu summu organizç uzòçmums, kas ar nodokïu administrâciju piesaista PVN maksâtâju. Tomçr ir skaidrs, ka tas bûs bagâts ar ðâdâm iekârtâm, ja neesat tvertne.

Ðâdâ veidâ daudzas sievietes redz cerîbu panâkt ievçrojamus ietaupîjumus. Jâatzîmç, ka kases aparâts nav ceturtdaïa ir izdevumi, kas apkopoti. Tad ir vieta, kur uzòçmçjs veic pareizo pieteikumu, kurâ ðâda informâcija tiks atklâta, kad viòa vârds un uzvârds, visa adrese un nodokïu identifikâcijas numurs. Laikâ, kad Nodokïu birojs saòem pieteikumu, saskaòâ ar likumu 25 dienas jâpârskaita naudas lîdzekïi nodokïu maksâtâja kontâ, kâ viòð to noteicis kases aparâta iegâdei.

Tomçr ne-vatowiec ir jâsaskaras ar pçdçjo, ka brîdî, kad Nodokïu birojs pieðíir ðos lîdzekïus, tas dod nodokïu maksâtâjiem ðâdu uzticîbas aizdevumu. Tas nozîmç, ka tie ir nauda, kas skaidros apstâkïos uzòçmçjam bûs jâmaksâ, ja viòð nepildîs savas saistîbas. Proti, ðâdu veidlapu var iegût, ja trîs gadu laikâ pçc kases aparâtu uzstâdîðanas uzòçmçjs nolemj slçgt savu darbu vai pasludina par bankrotçjuðu. Uzòçmçjam bûs jâmaksâ tâ saòemtâ summa arî tad, ja kâda iemesla dçï viòð nolemj, ka viòam nebûs jâsaglabâ statistika, kuras pamatâ ir kases aparâti.

Ir vçrts padomât par pçdçjo lîgumu par to, vai tas atmaksâs, lai instalçtu fiskâlo kases aparâtu, ja jûs darbosies kâ ne-vatowiec. Îpaði tas ir paðreizçjais atslçga, kad nozare, kurâ jûs piedâvâjat savas preces vai palîdzîbu, neparâdâs pârâk âtri reìiona iespçjâm. Nav svarîgi un aizmirst, ka reìistrâcija parasti ir laikietilpîga, îpaði, ja pârdodat daudz jaunu produktu. Vçl viens fiskâlâs ierîces izmantoðanas aspekts ir nepiecieðamîba pçc finansiâla pieejamîbas, lai iegâdâtos fiskâlâs valûtas rullîti, kâ arî tehniskâs pârbaudes. Ja runâjat par mikrouzòçmumu, jûs atradîsiet, ka sieviete bûs pârâk aizòemta ar daþâdiem pienâkumiem, lai uzòçmums varçtu attîstîties dinamiski.