Kravas automadinu parametri

Polijâ ir milzîgs gaïas vairumtirgotâju skaits, kas nodarbojas ar tradicionâlo gaïas produktu raþoðanu un pârdoðanu. Gaïas vairumtirgotâjiem ir atdzesçti transportlîdzekïi, kas dod svaigu produkciju valsts brîvajai vietai, citiem vârdiem sakot, gaïa ir dzîvnieku skeleta muskuïi, kas nepiecieðami, lai çst kopâ ar audiem, kas tos sasnieguði, un daþi iekðçjie orgâni. Gaïu parasti sauc par daþâdu zîdîtâju sugu un putnu, kas nokauti patçriòa plânos, pârstâvju miruðos íermeòus audzçðanas vai medîbu dçï dabiskajâ fonâ.

Gaïa reti tiek çst neapstrâdâta, t. I., Tûlît pçc dzîvnieka nogalinâðanas, un to visbieþâk raþo termiski: vârîti, cepti, cepami vai sautçti. Gaïas vairumtirgotâji piedâvâ plaðu produktu klâstu, ko bieþi izgatavo no cûkgaïas, liellopu gaïas un mâjputniem. Uztura speciâlisti noðíîra balto un sarkano gaïu, bet ðis sadalîjums, no kura tas nav vienots ar krâsu, attiecas tikai uz miooglobîna koncentrâciju muskuïu ðíiedrâs. Baltâ gaïa ir vistas, tîtara, truðu, teïa un strausu, bet sarkanâ gaïa ir liellopu gaïa, cûkgaïa, zirga gaïa, aitas, liellopu gaïa, kazas, pîle un zoss.

Gaïas produktiem, ko piedâvâ gaïas vairumtirgotâji no baltâs gaïas, ir mazâk tauku, kas nozîmç mazâk holesterîna, kuru pârsniegums labâ organismâ izraisa aterosklerozi, iðçmisku sirds slimîbu vai pat sirdslçkmi. Gaïa patieðâm ir labâkais veselîga proteîna avots un satur visas bûtiskâs aminoskâbes, kas ir svarîgas organismam. Zoonozes produkti no íermeòa vairumtirgotâjiem ir arî lielisks dzelzs avots vienkârðâ diçtâ, kas ir daudz vairâk sagremojams nekâ jebkurð augu izcelsmes dzelzs.