Led apgaismojums akvarijam 80cm

Multilan ActiveMultilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

Mûsdienu LED avârijas apgaismojums tiek izmantots, ja apgaismojums, kas ir svarîgs strâvas padeves pârtraukuma vai citas kïûmes rezultâtâ, vairs nedarbojas. Polijâ ir daudz normatîvo aktu un îpaðu normu, kas nosaka visus jautâjumus, kas tieði saistîti ar avârijas apgaismes ierîèu ekspluatâcijas domâðanu, uzstâdîðanu un uzraudzîbu.

Apgaismojuma veidiSâkumâ ir vçrts pievienot, ka saskaòâ ar modernâko PN-EN 13201 standartu LED avârijas apgaismojums ir tikai vispârîgs termins vairâkiem daþâdiem apgaismojuma variantiem.Populârâkâs apgaismojuma metodes ir:- avârijas apgaismojums- sakaru ceïu apgaismojums- atklâtâ laukuma apgaismojums- augsta riska zonas apgaismojums

Avârijas apgaismojuma galvenie uzdevumiÂrkârtas apgaismojumam ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums, pirmkârt, ja ir apgaismojuma strâvas padeves pârtraukums, kas tiek nodroðinâts fiksçtâs apgaismes iekârtâs. Ïoti svarîga loma pçdçjos panâkumos ir tâ, ka katrs avârijas apgaismojuma gaismeklis tiek darbinâts no tâdiem avotiem, kas nav atkarîgi no pamata baroðanas avota. Mûsdienu avârijas gaismas diodes apgaismojumam jâbût pirmajâ vietâ pçc katras avârijas avârijas apgaismojuma un avârijas glâbðanas apgaismojuma. Avârijas apgaismojuma pamatuzdevums, kâ tas ir skaidri uzminçts, ir nodroðinât pçc iespçjas lielâku uzticîbu pamata enerìijas avota trûkumam.Avârijas evakuâcijas apgaismojums ir veidots no trîs veidu apgaismojuma. Ðis princips, protams, ir evakuâcijas ceïa apgaismojums, kas nodroðina visaugstâko droðîbas lîmeni, atstâjot paðreizçjo atraðanâs vietu. Ir svarîgi darît vispiemçrotâkos redzamîbas nosacîjumus, kas ïâva identificçt evakuâcijas ceïus un tos reâli izmantot. Ârkârtas apgaismojuma atraðanâs vieta, kâ arî speciâlu ugunsdzçsîbas un droðîbas aprîkojuma izmantoðana ðeit ir ârkârtîgi svarîga.

Ja tiek atskaòots avârijas apgaismojumsLED avârijas apgaismojumam jâattiecas uz visâm çkâm, kurâs pçkðòs sprieguma samazinâjums var apdraudçt veselîbu, dzîvîbu un vidi. Ðis apgaismojums bûtu jâizmanto arî tâdos dzîvokïos, kur sprieguma zudums var radît lielus materiâlus zaudçjumus. Ðâdas telpas ik pçc kârtas jâbaro no diviem neatkarîgiem enerìijas avotiem. Ïoti svarîgs jautâjums ir arî avârijas apgaismojuma automâtiska pievienoðana. Polijâ ir îpaði noteikumi, kas ïoti stingri nosaka, kâdâs vietâs bûtu jâizvieto profesionâlais avârijas apgaismojums. Tâdçï ir tâdas vietas kâ:- kino- teâtri- filharmoniíi- sporta zâles (vairâk nekâ 300 cilvçkiem- auditorijas telpas- izklaides vietasAvârijas apgaismojums bûtu jâizmanto arî visâs izstâþu telpâs vietâs, kur platîba pârsniedz 1000m2. Saskaòâ ar noteikumiem avârijas apgaismojums vienlaicîgi jânovieto kolektîvâs dzîvesvietas blokos, kas paredzçti vairâk nekâ 200 cilvçkiem. Ir arî vçrts pieminçt, ka avârijas apgaismojums ir jâizmanto garâþâs, kas tiek izgaismotas tikai ar mâkslîgo gaismu.

Populârâkais laukuma apgaismojumsSavâ tirgû daudz âtrâks stâvoklis jaunajâ laikâ tiek risinâts ar evakuâcijas apgaismojumu, kurâ gaismas avoti LED gaismâ ir uzstâdîti ar lielu svarîgu apgaismojumu. Mûsdienâs jûs varat iegût abas tieðâs izveides ierîces, kad un kâ arî piederumu griestiem vai flush montâþai. Virzîtie gaismekïi un mûsdienîgi apgaismes gaismekïi ir arî âtri.