Likums par partikas izdicrdcdanu

Katru gadu Polijâ tie tiek izðíiesti, arî veikali, kâ arî privâtpersonas, simtiem tonnu pârtikas. Katrai ìimenei ir aptuveni piecdesmit zloti. Vienîgais risinâjums ir vakuuma pârtikas iepakojums.

PsoriFix

Vakuuma pârtikas iepakojuma iegâdes izmaksas svârstâs no daþiem desmitiem lîdz aptuveni vienam vai diviem tûkstoðiem attiecîbâ pret raþotâju un viòa darbu. Izmaksas, kas raduðâs pirkuma veikðanai, pçdçjo iemeslu dçï maksâs diezgan daudz, ka mçs patçrçsim mazâk pârtikas. Ierîce ir ïoti smaga lietoðanai. Viss process sastâv no filmas vienas puses savienoðanas, tad jums ir jâpieðíir produktam, pçc kura tas tiek sametinâts no citas daïas, vienlaicîgi iesûknçjot, ko iesaka sûkòi, kas slçgti organizâcijâ. Ðâdâ veidâ plçve perfekti piestiprinâs iepakotajam produktam, un tâ ir hermçtiski noslçgta.Vakuuma iesaiòojums ïaus vairâkkârt paplaðinât lietojamîbu attiecîbâ uz produktiem, sâkot no trim lîdz piecâm reizçm, un atstâjot to ledusskapî vai saldçtavâ vçl ilgâk. Ðâds pârtikas iepakojums ir ideâls lîdzeklis visa veida kempingam, kur nav saskares ar ledusskapi, vai tas ir ierobeþots. Pateicoties ðai tehnikai, pârtika ilgu laiku paliek svaiga, savukârt tâs garða un aromâts, kâ arî uzturvçrtîbas nemainâs. Pârtika saglabâ pietiekamu mitrumu un uzglabâ saldçtavâ, tai nav atïauts iesaldçt. Vakuuma iepakojums, aizsargâ pret baktçrijâm un pelçjumu, tomçr ir svarîgi rûpîgi nomazgât rokas pirms konkrçta produkta apstrâdes vai cimdus, lai izvairîtos no mikrobiem iekïûðanas pârtikâ.Ðî metode arî ïauj jums samazinât gaïas marinçðanas laiku lîdz apmçram divdesmit minûtçm, ir ievçrojams laika ietaupîjums un ïauj âtri pagatavot çdienu, piemçram, negaidîtus viesus. Jûs varat burtiski iepakot visu: tîru un kûpinâtu zivju, gaïas, gatavu çdienu utt.