Modes dizaineri no francijas

Ðajâ sestdienâ ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas eksponâts. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri sapòoja redzçt, ko dizaineri darîja apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs pastâvçja visîsâkajâ iespçjamâ veidâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai reâli un labi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâs kolekcijâs. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika izsolîta skaista kâzu kleita, kas bija augsts, lai cînîtos. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât bija arî daþas drçbes, kas piedâvâtas no visjaunâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no pçdçjâs pârdoðanas tiks aprakstîti kâ individuâli bçrnu mâjas. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas ekonomiskas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki daudzkârt ir zaudçjuði mûsu izstrâdâjumu pârdoðanu, un kopð izsoles priekðmeta pat bija apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks nosûtîta augiem maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Vçl viena apìçrba vçrtîba ir pati dziïâkâ apìçrbu raþotâju vidû pasaulç. Katrâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjo visvairâk pievilcîgu drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi ðo vçrtîbu veido kolekcijas, kas apvienotas ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, âtri tiek atzîtas, ka arî pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau ir agri no rîta, izveidojas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjo institûciju rezultâti daudzu gadu garumâ spçlç lielâ mçrâ patçrçtâju vidû, vairâk kâ rezultâtâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par saòemto atlîdzîbu varu un apstiprina, ka raksti ir visaugstâkie.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs