Modes dizaineri no laivas

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza augoðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkajâ laikâ un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai labi un smalki audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk tika piemçroti gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtâm vçrtîbâm. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu malâm, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika izveidota skaista kâzu kleita izsole, it îpaði ilgai cîòai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daudz apìçrbu no visdaþâdâkajâm kolekcijâm. Pçdçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks pieðíirti bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un ekonomiskas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti nodevis mûsu produktus izsolç, un, tiklîdz darîjuma punkts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru veikalu, kurâ bûtu acîmredzamas kolekcijas nekâ stacionâros uzòçmumos.Jûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir daudz rûpnîcu jebkurâ valstî. Tas nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, lielâkoties labiekârtotâji, drçbnieku un arhitektu darbinieki. Katru konkrçto periodu uzòçmums sniedz kolekcijas sadarbîbâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka ïoti daudz pirms veikala atvçrðanas, kas jau ir gatavas rîta garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu popularitâti klientu vidû, arî reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepamanâs par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi un kas pierâda, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu raþotâjs