Modes skate ir gawking

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izstrâdâjuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija jaunâkajâ elementâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Par to raþoðanu tika izmantoti pilnîgi poïu un smalki audumi ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu þurnâlisti visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar cieðiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota galvenokârt pçdçjam iemeslam. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî daudz jaunâkâs kolekcijas apìçrbu. Ieòçmumi no pçdçjâs izsoles tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdus siltus un efektîvus pasâkumus. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izvietojuði savus materiâlus pârdoðanai un, ja pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija mâjâs nonâks maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmolam ir datoru veikals, kurâ kolekcijas bûtu publiskas, izòemot stacionâras joslas.Paðu apìçrbu vçrtîba ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp, pirmkârt, daudzus labâkos drçbnieku, drçbnieku un dizaineru. Noteiktos laikos ðis uzòçmums rada kolekcijas atbilstoði labiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka vienmçr pirms veikala atvçrðanas, tâs, kas jau agri no rîta gatavojas sevi garâm rindâm. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ labajâ dienâ.Paðreizçjâ darba augïi daudzu gadu garumâ bauda lielu nozîmi gan klientu vidû, gan reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunât par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi un kas apstiprina, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Ðèecinâ