Noliktavu stavoklis

Mrp sistçma, ko sauc par Materiâlu prasîbu plânoðanu, dod jums iespçju bût materiâlâm vajadzîbâm. Iespçjams, tas tiek darîts, pamatojoties uz informâciju par produktu struktûru, kâ arî uz informâcijas platformu par dzîvo inventâru, par izstrâdâto vai vçl joprojâm raþoðanas plânâ balstîto pasûtîjumu statusu.

Pateicoties ðâdai sistçmai, gan metodi, gan raþoðanas skaitu un laiku var viegli un efektîvi kontrolçt. Tas papildus nodroðina efektîvu krâjumu kontroli un to atbilstoðu papildinâðanu. Mrp sistçma pçrk, lai novçrstu laikietilpîgus aprçíinus. Pirmkârt, mpp sistçma ïauj noteikt cilvçku pasûtîjuma lielumu. Turklât tas dod jums iespçju noteikt piegâdes datumus. Tajâ paðâ laikâ tas ïauj iestatît partijas raþoðanas apjomus. Tas ïauj iestatît pareizo laiku, lai sâktu raþoðanu. Tas dod vairâk iespçju noteikt krâjumu lielumu.Runâjot par Materiâlu prasîbu plânoðanas sistçmas ievieðanu, var teikt, ka tas rada ïoti ðíidru materiâlu uzskaiti. Tas arî ïauj jums saîsinât pasûtîjuma izpildes posmu. Samazina to pasûtîjumu skaitu, kas netiek veikti produktu vai detaïu trûkuma dçï. Turklât viòð pçrk, lai ierobeþotu to darbinieku skaitu, kuriem ir jâapstâjas ar materiâlu piegâdi.Apspriestâ metode var tikt viegli saukta par procesu kopumu, kura galvenâ darbîba ir galvenokârt materiâlu, komponentu vai materiâlu pieprasîjuma noteikðana. Sistçma iegûs, lai konkrçti samazinâtu finansiâlâs izmaksas, kas bûtu nepiecieðamas raþoðanas organizâcijai.Materiâlu prasîbu plânoðanas galvenie mçríi ir samazinât krâjumus, precîzi aprçíinât piegâdes datumus un precîzi noteikt raþoðanas izmaksas. Turklât sistçma cieð no uzòçmuma îpaðumâ esoðâs infrastruktûras labâkas izmantoðanas - raþoðanas jaudâm vai noliktavâm.