Onet grutniecibas simptomi

No skolas grupâ, televîzijâ, tieðsaistes forumos, laikrakstos un sarunâs ar mâmiòâm / vecmâmiòâm mçs uzzinâm, kâdi ir grûtniecîbas simptomi. Mçs zinâm, ka, ja nav ikmçneða asiòoðanas, tad pçdçjâ sezonâ jâveic grûtniecîbas tests. Kad tests ir efektîvs, ir pienâcis laiks sagaidît reiboni, badu un, pirmkârt, sliktu dûðu un vemðanu. Lai gan mçs neticam daudz, tad mçs bieþi atzîstam, ka gadîjums var notikt, ja sieviete nav blakusparâdîbu sindromâ. Iespçjams, tie ir ïoti mazi. Tomçr tas nenotiek, ir vispârçja pârliecîba, ka tad, kad nav laika un tie ir slikti, viòi saka, ka drîz bûs bçrns. Kâ ar vecajiem, kas lieto nestandarta grûtniecîbas simptomus? Un ko viòi var pârstâvçt?

Uztura cravings - Es nerunâju par sviestmaizi, kas ir ar plûmju ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu. Daþreiz grûtniece sâk justies tâ sauktajâ riebîgâ tieksmç, kas satur neatvairâmu vçlmi çst nevçlamus produktus. Tâtad, piemçram, sviestmaizi ar ievârîjumu, korniðîniem un olu pastu, kas bagâtîgi ielej ar ðíidrâm ziepçm. Ðâdu simptomu raðanâs gadîjumâ nekavçjoties jâkonsultçjas ar ârstu.Jaunums mutç - daþreiz gadâs, ka grûtnieces maigi uzbriest smaganas un asiòo suku laikâ. Ðâdâs formâs bieþâki apmeklçjumi bûs nepiecieðami ne tikai grûtniecîbas vadoðajam ginekologam, bet arî zobârstiem.Urîna nesaturçðana - pirmkârt, tâpçc, ka tu dzer vairâk. Otrkârt, tâpçc, ka jûsu urînpûslis paplaðinâtajâ dzemdç "sçþ" vismaz 2 kg mazas radîbas. Drîzâk jûs nevarat darît to paðu, vienîgais lîdzeklis bûs tikai aprîkot sevi ar daþiem biksîðu ieliktòiem (piemçram, spilventiòi pieauguðajiem un doties uz vannas istabu, jo urîna uzglabâðanai saistîbâ ar klepu vai smieties var bût nepatîkamas sekas.Krâkðana - atbildîba par to ir pietûkuði nâsis, kas ne tikai rada iespaidu par pastâvîgi piepildîtu degunu un mazâm asiòoðanu, bet arî guï naktî. Viòð nav sûdzçjies par neiespçjamo. Pateicoties tam, jûsu vîrs, kurð lîdz ðim gandrîz katru nakti pamodinâja jûs ar savu krâkðanu, sapratîs, kad jûs jutâs un kas viòu beidzâs.Âdas izmaiòas - runa ir par citiem plankumiem uz cilvçka un kakla, un uz zirnekïiem, kas var parâdîties mazliet uz jebkura âdas pârklâta íermeòa gabala. Melanîns ir atbildîgs par ðâda veida pârmaiòâm, kas tradicionâlajos apstâkïos garantç labu âdu (vai visu tâs toni, lai gan pârmçrîga tâ paveikðana svçtîtajâ valstî var izraisît nestandarta izmaiòas un materiâlus piemçrotâko ðausmu filmu mâjâs. Tomçr neinteresç. Visas ðîs izmaiòas tiks veiktas vçlâkajos grûtniecîbas posmos vai vçlâkais pçc piegâdes. Ja krâsu izmaiòas mainâs personîgi pârâk un neçrti, ieguldiet pulverî un daudz necaurredzamu pamatu. Vieglas skaistumkopðanas procedûras efektîvi aptver visas nepilnîbas.Bezmiegs - ir pçdçjais daudz grûtâk, ka mçs arî esam stresa dçï citu cilvçku çdienreizçm, ka grûtniecîba ir "brîdis, kad mçs varam gulçt."

Ïoti efektîvas ir grûtniecîbas simptomi, tipiski, un nevis tad, kad un vairâk un vairâk vçders ir, lai novçrstu aizmigðanu. Diemþçl nav iespçjams tikt galâ ar raduðos bezmiegu (nekâdâ gadîjumâ jûs nevarat noòemt ar miegazâles!. Jums jâmçìina pierast pie tâ. Tomçr, kad un agrâk ðie attçli arî pazudîs ar piegâdi. Teorçtiski. Tâ kâ papildus standarta grûtniecîbas simptomiem, var bût arî jauni, daþreiz smieklîgi, daþreiz mazliet mazâk. Bet, neskatoties uz visu, grûtniecîba ir ïoti patîkama sievietes iestâðanâs pakâpe, tad nekas jauns nav palicis man, tikai novçlçt jums, dârgajâm topoðajâm mâtçm, labu un pastâvîgu grûtniecîbu, kad arî labprât nâkt klajâ ar turpmâkajiem pçcnâcçjiem.